Zvy ovanie rady deti

https://halu-p.eu/sk/HalluPro - Efektívne rie¹enie pre deformovaný ¹pièku!

Anémia, tie¾ známy ako anémia je stav, v ktorom je kvapalina pre zní¾enie poètu èervených krviniek. K dispozícii sú nové príèinou anémie u zdravého èloveka, pravdepodobne strata krvi dodávanej zhor¹enú tvorbu èervených krviniek a je v porovnaní s skrátenia ¾ivotnosti erytrocytów.Pomimo v¹etkých týchto postihnutí sa èasto nachádzajú mimo tehotná - postihuje asi 40% tehotných ¾ien. Av¹ak úspech pri príle¾itosti definícia anémia je trochu iný. Poèas tehotenstva, je v skutoènosti roz¹írenie objemu krvi a jeho zriedenie, ktorým je poèet èervených krviniek obmedzený, anémia jav je preto veµmi jednoduchá. Poèas tehotenstva, èo sa nazýva výskyt anémie, pokiaµ ide o zní¾enie hladiny hemoglobínu pod 10 g / dl alebo hematokritu pod 30%.

To nezlep¹uje skutoènos», ¾e veµké nedostatky èervených krviniek v tele budúcej matky mô¾u spôsobi» vývoj plodu a hypoxiu. V ¹tvr»roèných poètoch tehotenstva mô¾e vies» k implantácii embrya a dokonca k potratom. V nasledujúcom ¹tvr»roku mô¾e spôsobi» vrodené chyby, zatiaµ èo v tre»om ¹tádiu to mô¾e vies» k predèasnému dodaniu.

Faktory, ktoré podporujú anémiu u tehotnej osoby, sú predov¹etkým konzumácia alkoholu a pálenie cigariet. Ïal¹ím tehotenstvom je mno¾stvo nedostatkov, nedostatok vý¾ivových a vý¾ivových hodnôt v strave, èo je dopyt po ¾ivote v období tehotenstva dostatoène rýchly. Lieèba anémie závisí od jej pokroku a príèiny. Mierna anémia, ktorej zaèiatok bol nedostatok ¾eleza, sa zvyèajne lieèi perorálnymi látkami a pridáva ich poèet. Veµmi zriedkavo sú spojené aj intravenózne doplnky s nedostatkom ¾eleza, existuje spôsob, ako dosiahnu» krat¹iu úèinnos» ako v prípade úspe¹ného u¾ívania doplnkov stravy. Existujú prípady, keï je nevyhnutná krvná transfúzia - to platí najmä v prípade »a¾kého krvácania ako dôkaz poèas oddelenia placenty.

Anémia je pomerne rýchlo rozpoznateµná choroba, jej slová sú:

únava,slabos»,bolesti hlavy,problémy so slávou a koncentráciou,závraty.

Ak ste tehotná, zistíte akýkoµvek z vy¹¹ie uvedených faktorov, nezabudnite konzultova» s odborníkom, preto¾e nespracovaná anémia mô¾e vies» k vhodným defektom plodu a dokonca k smrti.