Znalos programovacieho jazyka

Preklady, bez ohµadu na ich typ, nepochybne vy¾adujú dokonalé ¹túdium cudzieho jazyka spolu s jeho kultúrnym kontextom. V¾dy existujú preklady, ktoré idú do menej stresujúcich, menej »a¾kých, a to aj tých, ktoré musia zahàòa» sto percent tlmoèníka od prekladateµa a ktoré sú navy¹e obmedzené veµkým stresom. O akých prekladoch hovoríme? Sú to teda konzekutívne tréningy.

Èo je to isté?

Po sebe idú do kategórie interpretácie. Rovnaký fakt u¾ interpret vy¾aduje vysokú odolnos» voèi stresu. Tieto preklady sa spoliehajú na posledný, prvý reèník hovorí, a keï sa zastaví, interpret prená¹a divákov, ¾e jediným pravidlom, ale teraz lep¹ie cieµového jazyka. Samozrejme, reproduktor je akútne medzi aktuálnym dobrodru¾stvo, musia sa hµada» vhodné prestávky, adekvátne a¾ do konca, ak je k dispozícii prekladateµ vzhµadom na preklad týchto listov, alebo len poèúva, ale má cnos», èo si pamätal, prená¹a» vy¹¹í obsah.

Tak¾e tieto tréningy sú jednoduché?

So zárukou, nechodia jednoducho, aj keï obsah bol otvorený, nie je ¹pecialista. Súèasný ¹tandard prekladu by mal bra» do úvahy skutoènos», ¾e prekladateµ musí by» úplne oboznámený s jazykom. Neprechádza slovník, rovnako ako jeho kolegovia, ktorí sedia v spoloènosti a uèia niektoré dokumenty. Neprejde a niekedy sa pýta. Preklad sa tu musí splni». Nie v èase 24 alebo 48 hodín. Ale v súèasnosti pravidelne pred poslucháèmi. A prekladateµ si vy¾aduje nielen osobu, ktorá jazyk dobre vie, ale aj sebaobslu¾ný, odolný voèi strachu a perfektne si pamätá, èo poèuje.

Konzekutívne tlmoèenie je »a¾ké. Existujú v¹ak aj µudia, ktorí dokonale pochopili umenie takéhoto prekladu. V Poµsku sme skutoène veµa skvelých prekladateµov, ktorí v najväè¹ej miere vykonávajú svoju èinnos». Vidíme ich v rôznych typoch obchodných stretnutí, tlaèových konferencií alebo rokovaní.