Zelmer od avovae a mlyneek na maso

Èasto jedávate mäsové guµôèky alebo ¹»avnaté tatar s vajíèkami? Ak áno, potom viete, ako pripravi» jedlo. Vlk na mäso alebo ako èlovek, ktorý chce mlynèek na mäso, nám umo¾nil reza» a mle» mäso. Mäso v tejto situácii je ideálne pre iné jedlá namiesto obyèajných, nepra¾ených kúskov mäsa.

Keï ste nav¹tívili svoju babièku, urèite si spomeniete, keï v dne¹nej dobe za¾ila taký malý stroj. Mäso bolo umiestnené do hrdla a stroj ho dlho absorboval a potom z novej èasti vylúèil mäso z rôznych druhov µudí, ne¾ sme tam umiestnili. Oni nás vystra¹í a za ¾iadnych okolností ich nedávajú prsty, preto¾e to skonèí veµmi zle. Mohli by sme by» stále znechutení pohµadom na to, èo pri¹lo zo vzdialeného holiaceho strojèeka. A potom s prídavkom jedli.Vtedy sa vlci prijímajú v stravovacích zariadeniach, napr. V re¹tauráciách, v priestoroch, v baroch. Èerstvo spracované telo je cenným prvkom. Je to prehliadka na¹ich priestorov.Tradièné vlci sa pou¾ívajú aj dnes. Mô¾u by» napájané elektrickým prúdom alebo fyzickou silou. Táto nová je urèite lacnej¹ia, ale je bohat¹ia? Vy¾aduje to fyzické úsilie. Prvý a hrá s jeho jednoduchos»ou. Typický holiaci strojèek je vyrobený z rezacej jednotky, ktorá sa uká¾e ako sie» rôznej hrúbky, no¾a a no¾a. Priehrada je miestom, kde sme spracovali mäso. V strede dostanete slimák, vïaka ktorému va¹e mäso ide na miesto, kde je zlé. Stroje sú rôznych veµkostí. Ako sa domnievame, na bitúnkoch urèite prinesie väè¹í rozsah ako na iných miestach, preto¾e telo, ktoré sa v nich nachádza, sa pou¾íva a neskôr sa prepravuje a ponúka v rôznych priestoroch. Práve tieto domy sú schopné robi» oboje sám.