Zberae vzduchu pre dom

Zberaè prachu vyrobený spolu so smernicou atex (atex prachový zberaè be¾í vo filtrácii, vyhodenej forme, s re»azovým dopravníkom, je urèený pre malé a dôle¾ité odpra¹ovacie zariadenia s návrhom na predå¾enie v budúcnosti.

https://psoriasis-cream.eu/sk/

«a¾¹ie frakcie suroviny sú oddelené najmä v expanznej komore zberaèa prachu. Odpra¹ovaný produkt sa ponúka prostredníctvom re»azového dopravníka do steny rotaèného ventilu, èo spôsobuje, ¾e tlak sa na vonkaj¹ej strane filtra vylo¾í bez tlaku.

Poèas normálnej prevádzky sa cez hlavné potrubie privádza pra¹ný vzduch. Potom sa opeµovaný vzduch prenesie na zberaè prachu. Na priechode k filtru sa nachádzajú spätné ventily, ktoré sú jednoduché v poradí dobrej prevádzky zberaèa prachu. Uzavretie klapky prebieha po vypnutí odsávacieho ventilátora.

Keï je vzduch vo vstupnej komore zberaèa prachu, expanduje, èo vedie k »a¾kým frakciám padajúcim na dno lievika. Materiál zozbieraný v lieviku na zber prachu sa prená¹a pomocou re»azového dopravníka na prijatie materiálu. Pod miestom zberu materiálu sa nachádza otoèný ventil, ktorý spôsobuje vyprázdòovanie média mimo zberaèa prachu bez tlaku. Frakcie, ktoré nespadli okam¾ite do spodnej èasti filtra, sa posielajú do rukávov filtra. Po vstupe cez filtraèné vrecú¹ka prúdi èerstvý vzduch do výstupného kanála zo zberaèa prachu.

Na hlave v¹etkých zlo¾iek pova¾ovaných za ventilátorom regeneráciu, alebo prípadne 1,1 kW 2,2 kW, èo napomáha purifikácii sáèku vytvorením prúdenia vzduchu pre smer spätného toku, v závislosti na in¹talovanej sekvenciu. Motor ventilátora má rekuperaèné brzdou, ktorý zabraòuje sa ventilátor zastaví, èo vedie k maximalizácii úèinnosti èistiaceho procesu a minimalizáciu hladiny hluku. Hlavne regenerácia ventilátor je nastavený na 50 Hz, èo je u¾itoèné pre 1,1 kW motora. V¹ak dôle¾ité, maximalizova» výkon èistenie ventilátora 60 Hz, ktoré umo¾òujú voliteµné zalo¾ili 2,2 kW motory. Lapaèe prachu filtraèné sáèky sú spracované v poradí podµa jej podnikania (on-line, kedy aj po jeho vypnutí (off-line.