Zavislos na poeitaei icd 10

Poèítaè bol prakticky neoddeliteµnou súèas»ou dobrého ¾ivota. Niet divu, ¾e predmet závislosti je èoraz viac kontrolovaný, najmä mladí µudia, nielen z poèítaèových hier, ale aj z on-line ¾ivota vo v¹eobecnosti.

Ak si rodina nev¹imne prvé príznaky závislosti, mô¾e sa ukáza», ¾e je vhodné vzia» odborníka zo slu¾by v správny èas. K tomu dochádza najmä vtedy, keï závislos» nadobudne extrémnu formu - mladá dievèina úplne prestane ponecha» pokoj a nechce necha» niekoho dovnútra. ©oková terapia nie je v tomto prípade indikovaná. V takom prípade sa ¹pecialista sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e sa s ním stretne on-line. Postupne presviedèa závislého, aby vy¹iel z izby priateµa. Terapia nie je v takýchto prípadoch dobrá, tak¾e stojí za to, aby lieèba poèítaèovej závislosti nebola u¾itoèná.

Catch Me Patch MeCatch Me Patch Me - Efektívne riešenie pre chudnutie v modernej vzorke náplastí.

Zdravé vyu¾itie internetu - v pravidelných hodinách, za správnym úèelom, bude opätovne získa» starostlivos» v priebehu èasu. Stojí za pozornos» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e je to zariadenie, ktoré mô¾e úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je potrebné strávi» èas so zaujímavými µuïmi - mimo poèítaèovej siete.

Je potrebné si uvedomi», ¾e vytváranie sietí nie je ïaleko od nových spôsobov psychickej závislosti. Postupné zni¾ovanie èasu pred poèítaèom tie¾ výrazne funkèné, jeho pou¾itie vám umo¾ní získa» kontrolu nad iným bytom.

Je potrebné pripomenú», ¾e táto závislos» je zvyèajne dôsledkom tém, ktoré sa týkajú budovania kontaktu s vlastnými µuïmi. Virtuálny svet, v ktorom je hos» anonymný, je veµmi atraktívny. Bez pomoci ¹pecialistu je, bohu¾iaµ, mo¾né sa vyrovna» s emóciami, tak¾e sa nestydíte, ak vám pripomeniem pomoc.Zdroj: gabinetyszansa.pl