Zaea tabuuku b

Symphony v oblasti financií a úètovníctva je ú¾asný nástroj, ktorý pomáha spoloènostiam spravova» úètovanie akéhokoµvek obchodného profilu. K dispozícii je projekt, ktorý bude optimalizova» prácu zaoberajúce sa financiami v stiesnených a malých podnikov.

Program bude zakúpený pre ¹tyri typy záznamov: úètovné knihy, záznamy o DPH, daòové záznamy a záznamy o vysporiadaní. To vám umo¾òuje pou¾íva» v¹etky finanèné údaje na rovnakom mieste a zároveò zabezpeèi» integritu a bezpeènos» údajov.Okrem registrácie obchodných udalostí vám program tie¾ umo¾òuje objedna» elektronický prevodný príkaz, vytlaèi» správy napísané v pláne a prezentova» informácie v organizácii grafov. Okrem ¹tandardných správ vy¾adovaných zákonom o úètovníctve program umo¾òuje aj automatické vytváranie prehµadov definovaných skôr pou¾ívateµom, èo spôsobuje podrobnú analýzu tejto finanènej situácie spoloènosti.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ umo¾òuje automatizované vedenie evidencie DPH a daòovej evidencie v súlade s po¾iadavkami zákona o dani z tovarov a pomoci. Program umo¾òuje vytvára» a tlaèi» daòové priznania k DPH na základe údajov z registra DPH.Záznamy o vysporiadaní v programe & nbsp; uµahèujú správu firemných slov a pohµadávok. Program umo¾òuje tlaè výziev, zavedenie úrokových poznámok a generovanie potvrdenia o vyvá¾enosti. Bude tie¾ µahké predstavi» stav osídlenia na urèité obdobie.Pomocou softvéru Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ mô¾eme by» istí bezpeènos»ou ulo¾ených údajov. Súèasná metóda je skvelá pre registráciu a spracovanie finanèných príle¾itostí ako posledný a jediný ideálny zdroj finanèných informácií potrebných na vytváranie správ. Kvalifikáciou pre aplikáciu z plánu získame mo¾nos» prispôsobi» ho vlastným zále¾itostiam a tým pevne implementova» zavedené úètovné zásady spoloènosti.