Vzduchovy filter s aktivnym uhlikom

Magnetický filter je vhodný najmä na ochranu domácich a iných malých priemyselných zariadení ústredného kúrenia, ako aj na priaznivú pitnú vodu, ako aj na v¹etky dátové zariadenia v takýchto zariadeniach proti kontaminácii tuhých èastíc. Èoraz èastej¹ím pou¾ívaním zariadení s vysokou hodnotou a kontrolných a meracích prístrojov na staveniskách je potreba filtrácie vody, preto¾e ich správna a bezporuchová prevádzka je podmienená zdravým stupòom èistoty teèúcej vody.

https://neoproduct.eu/sk/diet-duet-velmi-ucinna-metoda-ubytku-hmotnosti-v-podobe-caju-s-unikatnym-receptom/

Magnetický filter by mal by» umiestnený na potrubí tak, aby smer prúdenia vody bola obsadená kåb s ¹ípkou na telo a vieèko dostane na filtri. Filtre mo¾no spusti» na hladkých a rovných potrubiach. Magnetické filtre da» trup, prínos krytu ok, magnetické tyèe, tesnenia a spojovací materiál. Kon¹trukcia filtrov zaruèuje veµký úèinok filtrácie vody vïaka mo¾nosti dvojstupòového èistenia: mechanické a magnetické. Magnetické filtre mo¾no pou¾i» v domácich ústredného kúrenia, prietokových ohrievaèov, práèok, umývaèiek, vodovody, ktoré dodávajú v¹etku vykurovania alebo chladenia vodou. Úèinky magnetických filtrov je obmedzená na prevenciu po¹kodenia budov a vlo¾í do zariadenia, èím sa zvy¹uje úèinnos» in¹talovaného magnetizéra, ni¾¹ie prevádzkové náklady, zní¾enie odporu prúdenia vody alebo kvapaliny v stavebníctve. Magnetické filtre majú výkonové výhody, ako pri nedostatku prevádzkových nákladov, ale sú tie¾ prakticky bezúdr¾bové.V Anglicku sa vyberá vy¹e 20 miliónov rodinných domov, z ktorých väè¹ina má ústredné vykurovanie a táto krajina je v èele vývoja moderných ekologických technológií, ktoré uµahèujú prevádzku vykurovacích systémov. V posledných rokoch sa v Anglicku predávalo viac ako jeden milión magnetických filtrov.