Vlasy trvali

Moja neter predov¹etkým má rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a napi» si vlasy. Ona je tie¾ zapojená do tohto, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾e zariadi» jeden penis tucet krát, da» vlasy-su¹ièky na nich alebo vkladanie vlasové klipy. Najviac hodnotí ¹kolské diela a plní ich. Jej nová tvorba, princezná Joker, bola dodatoène originálna a musela ma» perfektné vlasy a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zaplila nejakými pármi s údajmi o nich, nie stuhami. Potom to krásne dievèa povedalo nie, nie, nie raz. Áno, èakám na miestach ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia a modelovania. Vyzerala krásne ako skutoèná kráµovná. Iba vtedy, keï sa to stalo s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Bez toho, aby predpovedal posledný, bolo to u¾ viac ako dve hodiny od zaèiatku pripravenosti na umenie. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom ¹týle to bude menej "nieeee, ja samozrejme nechcem, ja pripomeniem nieèo o aristokratovi, èo je veµká ponuka". Vyna¹la nový úèes, zastrèila si vlasy do ko¾e voµnej koky. Preto¾e samozrejme, ako som u¾ napísal vy¹¹ie, u¾ máme kontrolu v náprave vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka, z nejakej strany, bola dokonèená aj za pár minút.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá