Vlasy j

Moja sestra má rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju e¹te zdvihnú», vyèesa» a vytvori» ju. Je to skutoène absorbované v òom, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo nádherne, dá sa jeden ¹perk ¹es»krát, niekedy polo¾i» vlasy luky na to, alebo upevnenie pomocou klipy. Najviac tú¾i ¹kolské predstavenia a zameriava sa na ne. Jej nová tvorba, Princesses Joker, bola originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. Spoèiatku moja mama sa zaplela do niekoµkých copánok s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Neskôr tento jedenás»roèný povedal nie, nie, nie znova. Bude pekne èaka» na miestach ... áno, zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania aj ich cvièenie. Vyzerala krásne ako veµká princezná. Iba potom, ako sa stalo s aristokraciou, zmenila svoju myseµ veµmi rýchlo. Bez èakania na prítomnos», ¾e na zaèiatku predpokladu predstavenia, uplynulo menej ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to bolo trochu ako "noooo, nemám rád, preto¾e si nepamätám aristokratov, ktorí ju veµmi zásobujú". Vypo¾ièala si nový úèes a zastrèila vlasy vo forme plnej koky. Na svadbe, ako som u¾ napísal vy¹¹ie, máme teraz zruènos», aby sme jej vlasy prerezali, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka, na jednej strane, bola tie¾ vytvorená za pár okamihov.

https://de-xic.eu/sk/

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá