Vlasy eesanie filmu

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» si ju, zatiaµ èo si ju hrebe. Ona je samozrejme zapojená do tohto, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e zlep¹i» plienku pä»krát, zaka¾dým vytvára» vlasové doplnky pre nich, alebo vkladá vlasové klipy. Miluje ¹kolské hry a robí ich najviac. Jej nedávna úloha ako princeznej Joker je tie¾ zábavná a potrebovala dokonalý úèes a obleèenie. V centrálnom poriadku moja matka zamotala niekoµko klie¹tí s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom toto nádherné dievèa povedalo nie, nie a e¹te raz nie. V bytoch budu krásnej¹ia ... a zaèalo. Polhodina filmovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Iba rovnako ako princezná rýchlo zmenila svoju myseµ. Nebojte sa, ¾e na zaèiatku prevzatia predstavenia uplynulo asi dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom príhovore e¹te niekoµko vyzeralo takto "Nieeee, samozrejme nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo veµa jej priná¹a." Vyna¹la nový úèes, usporiadala vlasy vo forme voµnej koky. Na svadbe, ako to bolo skôr vytvorené, sme v súèasnosti schopní pripája» si vlasy, aby sme sa naposledy i¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na druhej strane, som bola schopná zosta» s ostatnými za pár minút.

Vlasy pre dievèatá