Vlasy ako uan

Môj bratranec, veµmi drahý, aby som si hral s vlasmi, mô¾ete ho hodi» celé hodiny, èesaním s vlasmi. Ona je naozaj absorbovaná v òom, ¾e aby sa v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né vylep¹i» jeden prámik ¹es»krát, zaka¾dým, keï na ne vlo¾íte vlasové vlasové zariadenia, alebo ich upevníte klipmi. Najviac sa venuje ¹kolským okuliarom a pripravuje sa na ne. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Mischief je tie¾ zábavné a musela ma» perfektné úèesy a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyprskla svoje malé copánky so stuhami, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli táto perfektná dievèatko povedala nie, nie, a e¹te raz nie. Rad¹ej by som videl kuèeravé vlasy ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút natáèania okrem ich písania. Vyzerala aristokraticky ako významná kráµovná. A keï teda hostia s aristokratmi rýchlo zmenili názor. Nezdieµanie sa so skutoènos»ou, ¾e od zaèiatku výroby a¾ po predstavenie uplynulo menej ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo trochu ako "nieeee, ja naozaj nechcem, nemám niè pripomína» aristokrata, ktorý je jej otrokom veµa". Vy¾iadala si nový úèes, naskladané vlasy v kon¹trukcii naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, teraz máme prax v tom, aby sme si dali vlasy a potom to i¹lo obzvlá¹» rýchlo. Jej matka z jednej strany na druhej strane a za dvadsa» minút bola vynikajúca.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá