Ventilaene kanaly bielsko bia a

Na miestach s vysokou pra¹nos»ou som mal prá¹kové farby, piliny na drevo, existuje vysoká pravdepodobnos» výbuchu. Preto¾e vo v¹etkých priemyselných podnikoch vôle zariadení v súlade so smernicou ATEX (in¹talácia ATEX, ktoré sú urèené na úµavu od zamestnanca atmosféry a výsledný zneèistenia. & Nbsp;Tieto systémy by mali by» tak pevne, alebo by mali by» pou¾ité bezpeèné systémy, kde miestne odsávanie v dlhodobom samonosného zbraní, SSAW a kukly umiestneným v oblastiach ohrozených.Mali by ste sa opýta» na èistotu pomocou priemyselné vysávaèe, ktoré oslobodené od nahromadeného prachu zeme, systematicky oèisti» systém navy¹e neumo¾òuje koncentrova» v byte veµké mno¾stvo ¹kodlivín.Systém odsávania prachu by mal by» uzemnený, neumiestòujte do neho ¾iadne elektrostatické náboje, èo pravdepodobne povedie k iskreniu a následnému výbuchu. Výfukové kanály, ktoré majú by» vyrobené z ¾ivého hrúbke 2 mm alebo 3 mm, by sa nemali prekrýva» erózii.Ventilátory a filtre chránené proti výbuchu, ktoré sa pou¾ívajú v takýchto zariadeniach, zvá¾te úlohu efektívnej ochrany oblastí & nbsp; pred explóziou.Efektívnym systémom je budovanie systémov odsávania prachu, hasiaceho systému a po¾iaru, v súèasnosti takýto systém v súèasnosti bráni budúcemu výbuchu. Toto v¹etko by malo by» správne a striktné v smernici atex. Tie¾ sú umiestnené uzávery, ktoré sú odolné proti po¾iarnym prechodom cez in¹taláciu, dôle¾ité chlopne a samoèistiace ¹týly pre dlhú intenzitu prachu v in¹talácii.Takéto priestory, napriek toµkým ochranným opatreniam, sú stále priestormi s veµkým rizikom, aj keï spåòajú v¹etky hodnoty, sú tie¾ v súlade s urèenými smernicami, mali by existova» èo najviac mu¾ov ako len tí, ktorí pracujú na takýchto miestach.Dodr¾iavanie v¹etkých noriem a základov je najdôle¾itej¹ou situáciou a odstránenie príèin mo¾ného ohniska je prioritou.V¹etky zariadenia a príslu¹enstvo, na ktoré sa vz»ahuje smernica atex, plánujú svoje vlastné obµúbené znaèky a certifikáty umiestnené v pracovnej miestnosti zariadenia.Stroje a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje uvedená smernica, sú rozdelené do dvoch skupín:hranie v baníctve,v nasledujúcich významoch.Táto mimoriadne dôle¾itá informácia chráni v¹etky podniky.