Uzemnenie kablovych clon

Elektrostatické uzemnenie je elektrostatické uzemnenie, ktoré sa pou¾íva pri preprave a v¹etky typy horµavých kvapalín, prá¹kov a plynov. Elektrostatické uzemnenie výrazne zni¾uje riziko výbuchu alebo zapálenia iných typov horµavých látok v dôsledku úspechu iskry. Nekontrolované vybíjanie mô¾e zapáli» zmes kvapaliny a plynu a tým aj výbuch.

http://e-ekspert.pl/skhealthymode/knee-active-plus-stabilizator-kolena/

Je samozrejmé, ¾e je mo¾né odstráni» nebezpeèenstvo samovznietenia a výbuchu. Aby bolo mo¾né prepravi» existujúce kon¹trukcie, malo by obsahova» vhodné uzemnenie, inými slovami riadené vypú¹»anie elektrostatických nábojov. Tento typ elektrostatického uzemnenia výrazne zní¾i riziko výbuchu prepravovaných horµavých látok. Tento typ jednoduchého uzemnenia je zobrazený aj na uzemòovacom termináli z vodièa. Dráhy poskytované v uzemnení sú charakterizované nízkym elektrickým odporom a veµmi vysokou odolnos»ou voèi mechanickému po¹kodeniu. Je mo¾né pou¾i» zlo¾itej¹ie uzemnenie, ktoré je ochranným systémom, ktorý sa prepravuje alebo vydáva výrobok len v sezóne, keï bolo uzemnenie správne pripojené.Prekvapuje vás, keï sa pou¾íva tento model uzemnenia? Najèastej¹ie sa prijímajú pri nakladaní a vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov a napríklad pri montá¾nych prvkoch procesov. Pri vytváraní výbu¹ných nebezpeèenstiev vedie a mie¹a a spreje alebo pumpuje rôzne typy horµavých látok. V èase zásahu do horµavého obsahu sa elektrický náboj vytvára kontaktom alebo separáciou molekúl. Kedykoµvek vznikne elektrostatický náboj a je umiestnený v skupine horµavých látok, zaèína vytvára» hrozbu. Dôle¾itým princípom akejkoµvek ochrany proti elektrostatickému výboju je taká silná svorka a dobre zvolený kábel, èo dáva ¹ancu na vykonanie elektrického náboja predmetu uzemnenia.Kµúèom je, ¾e svorky a káble pou¾ívané v zemi musia vykonáva» veµmi nároèné pokyny stanovené na testovacej trase. Najlep¹ie výsledky v súèasnosti dosahujú moderné typy uzemnenia systému.