Uspora energie pre iphone 5s

Hallu Forte

Kontrolné operácie sú mimoriadne dôle¾itou úlohou prakticky v ka¾dej oblasti priemyslu, v moci domácností alebo podnikov. Odpínaèe a vypínaèe sú v súkromnej ponuke mnohých výrobcov. V¹etci z nich u¹etria, ¾e systémy, ktoré navrhuje, sú staré, keï sú úplné a prispôsobené vzdialeným formám.

Významné výhody výkonových istièov nepochybne zahàòajú malé rozmery, jednoduchú in¹taláciu a pou¾itie, ale predov¹etkým veµmi ¹iroký sortiment, pokiaµ ide o dodatoèné vybavenie.

Sie»ový vypínaè je jedlo, ktoré je zavedené tam, kde má energia veµa výhod. Jeho istým príkazom je chráni» iné elektrické zariadenia pred úèinkami mo¾ného pre»a¾enia alebo skratu. Je tie¾ mo¾né na konci kontroly rozvodu energie v elektrickej kon¹trukcii.

Základné rozdelenie výkonových istièov zahàòa nízkonapä»ové, strednapä»ové a vysokonapä»ové istièe. Charakteristickou èrtou nízkonapä»ových istièov je prevádzkové napätie krat¹ie ako 1000 V a ich najjednoduch¹ia kon¹trukcia sú oblúkové spínaèe. Napájacie spínaèe stredného napätia zvyèajne poskytujú 10 000 vypnutí.

Pokiaµ ide o vysokonapä»ové výkonové spínaèe, sú re¹pektované v dvoch technológiách: màtvy nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Spôsob prevádzky ovplyvòuje opatrenia vo forme vypínaèa, ale aj jeho mechanickú podobu. Vypínaèe zabudované v technológii màtvych nádr¾í vykazujú oveµa vy¹¹í odpor v kombinácii s veµmi silnou stabilitou spínaèov. Vysokonapä»ové spínaèe sú zvyèajne klasifikované kvôli médiu, ktoré sa pou¾íva na uhasenie oblúka.