Uetovny urad omianki

Chocolate slimChocolate slim - Najchutnejší recept na účinnú stratu hmotnosti!

Úètovná kancelária ako hospodársky subjekt poskytuje pomoc v oblasti úètovníctva, vedenia HR a mzdovej dokumentácie. Tieto pomôcky pracujú v prípade iných hospodárskych subjektov a diel, ako aj fyzických osôb.Podpísaním zmluvy sa dodávateµ, teda úètovný úrad, podieµa na plnení povinností týkajúcich sa dodr¾iavania daòových zákonov, pracovného práva a navy¹e práv súvisiacich so sociálnym poistením.

Optima Biuro Rachunkowe bola vytvorená s cieµom zjednodu¹i» prácu úètovných úradov a vykonáva» sériovo ïal¹ie operácie. Modul Optima je plne prepojený s úètovnou kanceláriou a ka¾dá správa sa mô¾e pravidelne upravova» a synchronizova». Poskytuje úètovníkovi mo¾nos» zaèa» podnikanie bez ïal¹ieho prihlásenia.V závislosti od mno¾stva a dizajnu spoloènosti mô¾ete pou¾i» rôzne moduly, ktoré majú program Optima Biuro Rachunkowe.Modul daòovej knihy napríklad umo¾òuje spoloènostiam priame úètovníctvo. Umo¾ní vám to poda» s daòovým titulom v súlade s najnov¹ími predpismi. Ïal¹í modul obchodnej knihy vám umo¾òuje uchováva» knihy v súlade s najnov¹ím zákonom o úètovníctve. Úètovné procesy sú plne automatizované. Tento prvok zaznamenáva daò z DPH. Umo¾òuje tie¾ zasielanie vyhlásení v elektronickej podobe.Ïal¹í modul, Fixné aktíva, umo¾òuje úètovným úradom vies» evidenciu o fixnom majetku, ako aj o právnom a nehmotnom majetku pre u¾ívateµa. Umo¾òuje tie¾ rozmiestnenie odpisov. Takisto automaticky zaznamenáva odpisy a zaznamenáva históriu fixného majetku.Modul HR a mzdové úètovníctvo vypoèíta a vydáva daòové priznania, vypoèíta príspevky ZUS. Umo¾òuje úètovným kanceláriám udr¾iava» si kompletnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Pracuje s plánom platiteµa. Opravuje mzdové úèty a zasiela informácie daòovému úradu. Toto v¹etko sa deje spolu s najnov¹ími predpismi, ktoré sa neustále aktualizujú.Program Optima je µahko vybraný úètovnými a daòovými poradcami. Vhodné je mo¾nos» veµkého a servisného vzoru dostupného cez internet.