Technicky stav vozidla

Presné urèenie stavu a typu za»a¾enia je nenahraditeµné pre analýzu technického stavu zariadenia, výber materiálu, urèenie príèin ¹kôd, zmien a re¹taurácií.

Vo vy¹¹ie uvedenom pohybe pou¾ívame numerické metódy na urèenie úrovne za»a¾enia vrátane metódy koneèných prvkov (FEM.Metóda koneèných prvkov mô¾e tie¾ pracova» na statických a úèinných prvkoch. Dynamické udalosti zohrávajú dôle¾itú úlohu, napríklad rýchlos» zmien za»a¾enia, trenie a mediálne toky. Výpoèty oka sa pou¾ívajú aj na urèenie príèin porúch a po¹kodení.Typické analýzy kombinované s výpoètom mes sa vz»ahujú primárne na ka¾dý z nich:- overenie stavu namáhania a napätia v pláne na identifikáciu kritických miest,- nastavenie tvaru v zmysle zní¾enia intenzity ¹truktúry,- overovanie príèin ¹kody a ich zisku z prevádzky,- modelovanie odliatkov a tokov.Navy¹e, mesaèné výpoèty majú veµmi intenzívne nastavenie v námornom priemysle. Pri navrhovaní plávajúcej alebo ponornej kon¹trukcie sa podrobné analýzy FEA o ich silných a nových charakteristikách stávajú prostriedkom pohodlných a ekonomických rie¹ení.Najefektívnej¹ie je vykona» predbe¾né analýzy v poèiatoènej fáze projektu. To vám umo¾ní vyhnú» sa chybám pri ïal¹om návrhu. Najdôle¾itej¹ím prvkom výpoètov je kontrola bezprostrednej pevnosti navrhovanej kon¹trukcie. Ako ako celok, tak aj v kritických uzloch. Výpoèty oka sú tie¾ pou¾ité na stanovenie únavovej sily.V horúcich rokoch nastala revolúcia vo výpoètoch neporiadok a postupne sa posunula z neprípustnosti lokálneho vzhµadu materiálu. V súvislosti s druhým je mo¾né predvída» extrémne udalosti a chráni» vodné katastrofy, ktoré sa mô¾u sta». V súèasnosti sa pracuje na vypracovaní noriem na minimalizáciu ¹kôd spôsobených poèas zrá¾ky. Obrovský nárast výpoètu neporiadok bol iniciovaný projektmi EÚ "tvrd¹ie" a "ciele". Pou¾itie mes výpoètov je e¹te populárnej¹ie.