Tabletova a fi kalna tlaeiareo

Èo je to zariadenie, ktoré sa nazýva finanèná tlaèiareò a aké je odhodlanie tejto in¹titúcie? Pokúsme sa o to premyslie» a trochu porozumie» tejto téme.

V¹eobecne povedané, finanèná tlaèiareò je v prvom rade zariadením registrujúcim výnosy, ktoré pochádzajú z maloobchodného predaja. Samozrejme, táto registrácia prebieha na úèely daòového urovnania. Ide o tzv daò z príjmu aj DPH. Na to, aby bola fi¹kálna tlaèiareò zahrnutá do súboru na tento úèel - a v súlade s právnym listom - musí by» homologovaná týmto spôsobom.

Na rozdiel od fi¹kálnej meny finanèná tlaèiareò nemô¾e fungova» úplne nezávisle. Vy¾aduje pripojenie k poèítaèu. Dôle¾itos» tohto stroja je registrácia a tie¾ výpis výpisu. Treba poznamena», ¾e fi¹kálna tlaèiareò spadá do súboru takzvaných poèítaèových predajných systémov. Napríklad tu mô¾eme spomenú» registraèné pokladne POS. Mal by tie¾ spomenú», ¾e pri registrácii leteniek na fiskálnej tlaèiarni mô¾eme pou¾i» akýkoµvek poèítaèový program, ktorý doká¾e ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tie¾ veµké, ¾e programy pou¾ívajúce fi¹kálne tlaèiarne nemusia pou¾íva» schválenia. Medzitým komunikaèný protokol existuje v ¹irokom otvorenom priestore. Jeho popularita je viditeµná na kartách výrobcov tlaèiarní.

Pripomeòme si, ¾e ka¾dý predajca - aký vplyv bol ¹ir¹í ako limitná hodnota definovaná dôsledne ministerstvom financií NB - je nútený riadne zaznamena» maloobchodný predaj a vykona» prevody do tejto pokladnice alebo daòovej tlaèiarne.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí pre zákazníkov konkrétne daòové príjmy. To nie je v¹etko. Preto¾e na ovládacom kotúèi sa vytlaèia a kopírujú (tj potvrdenia. Posielajú sa na archiváciu. Samozrejme, tlaèený doklad by mal by» - a potom presne po predaji - odovzdaný zákazníkovi. Zmeny vykonané na ovládacích valcoch by mali by» zamaskované samotným predávajúcim. Ide o obdobie presne pä» rokov. Súèasne stojí za to postara» sa o ïal¹í fakt: od niekoµkých rokov je mo¾né ulo¾i» kópiu tlaèených materiálov do elektronického vlastníctva. Hneï po skonèení ka¾dého predajného dòa je pou¾ívateµ povinný kona» na pokladni tzv denná správa - fi¹kálna.