Spauovanie kalorii ktore cvieia

In vitro fertilizácia je technológia na podporu reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (asistované reprodukèné technológie alebo asistovaná reprodukcia zahàòa niekoµko ïal¹ích spôsobov, ktoré sa vykonávajú na bunkovej úrovni. Pou¾ívajú sa vèas, preto¾e nové metódy pomoci zlyhali.

ProEngine Ultra

Výskumníci definujú IVF oplodnenie in vitro (in vitro fertilizácia. Tak¾e je to latinský èas. Výskum je rozdelený do dvoch typov. In vivo ide o experimenty, ktoré prebiehajú v laboratóriu, v µudskom tele. In vitro testy mimo µudského tela ("na skle".In vitro oplodnenie poèíta so zavedením vajíèka na oplodnenie mimo ¾enského tela. V tomto predmete sú spomenuté jeho hormóny, ktoré vedú proces ovulácie a potom odoberajú vajíèka a spájajú ich so spermiami (mu¾ské reprodukèné bunky. Celý proces sa vykonáva v laboratórnych podmienkach. Keï sa oplodnená bunka otvorí na rozdelenie, embryo sa dodá ¾enskému systému tak, aby sa mohlo implementova» (implantova» do maternice. Ak to funguje - tehotenstvo vzniká, ¾e u¾ funguje veµa v prirodzenom správaní.V IVF-ET technológii (klasike dochádza k spontánnemu oplodneniu na ¹peciálnej panvici, na ktorej sa spoznávajú vajíèka a spermie (50-100 tisíc. Vz»ahujú sa na seba v 24-hodinovom systéme, ktorý poskytuje niekoµko baktérií. V tomto pláne sa vytvárajú podmienky podobné tým posledným, ktoré prevládajú v µudskom tele. Táto technika je veµmi dobre vyladená a invazívna.Aké sú indikácie pre oplodnenie in vitro? Táto metóda bola pôvodne venovaná dievèatám so zlými vajíèkovodmi. Teraz je len málo indikácií a tvoria aj mu¾ský faktor. In vitro oplodnenie zvyèajne pozostáva zo ¹tyroch ¹tádií. Ide o hormonálnu stimuláciu vajeèníkov (na konci produkcie väè¹ej hodnoty vajíèok, zber samèích a samièích reprodukèných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantáciu zaèiatku v tele matky.