Registraene pokladnice pre pounohospodarov 2017

Prekladatelia zvyèajne robia preklady výpisov z cudzieho jazyka do svojich a bol vybraný medzi nimi rozumie» druhý jazyk na konci vrtu, aby bolo mo¾né kombinova» s materinským jazykom. Niekedy pri väè¹ích konferencií èi obchodných stretnutí, ktoré sa prihodí, ¾e prekladatelia nepredstavujú v¹etky mo¾né kombinácie jazyka. & Nbsp; táto situácia, ktoré sa poèítajú napríklad nastane, keï nemecký tlmoèník prekladá prejav nemeckého reproduktora angliètine a & nbsp; anglický prekladateµ potom vykonáva preklade reèi do èitateµného jazyka pre nových úèastníkov podujatia. Existuje teda stratégia èasto oznaèovaný ako relé, ktoré je medziprodukt preklad cudzieho jazyka.

Pod koncovým názvom sa rozumie prekladateµ, ktorý sa zúèastòuje na diskutovanom postupe, èo prekladá novým prekladateµom èlánok do jazyka èitateµného inými simultánnymi prekladateµmi. Takíto prekladatelia majú marketingové práva známe ako retur, èo znamená vzdelávanie v materinskom jazyku pre nový aktívny jazyk. Ak len málo alebo dvaja prekladatelia hovoria menej ako atraktívny jazyk ako pasívny, potom uprednostòujú od jazyka hovoreného do aktívneho jazyka, ktorý potom pôsobí ako pivot pre ostatných tlmoèníkov z nasledujúcich kabín. Vïaka technike nepriameho prekladu sú konferencie mo¾né s malým poètom jazykových kombinácií a mô¾u vám u¹etri» peniaze.

Nevýhody metódy relé & nbsp; je v¹ak zvý¹ené riziko chýb v preklade vedµa tudzie¿ významný rozdiel v èase medzi výskytom reproduktora a okamih poèujete koneèné preklady od u¾ívateµov. Odborníci s poboèkami vo Var¹ave, vysvetµuje poznámku, potom to mô¾e by» veµmi nepohodlné zvlá¹» keï je reproduktor vo svojom prejave nieèo prezentova» alebo vedie. Tým je tie¾ nechcený komický efekt, kedy polovica diváci potlesk odmenil reproduktor, preto¾e aj poèul v poslednej dobe, zatiaµ èo druhá polovica je publikum Preèo, presne, ale iba & nbsp; me¹kanie z dôvodu neskor¹ej poèúvanie prekladu vo svojom vlastnom ¹týle.