Registraene pokladne prudke ceny

Profolan

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do vnútra mikrosvety, sú to zariadenia urèené na pozorovanie extrémne malých objektov, ktorých jemné zlo¾ky sú v¹eobecne neviditeµné pre µudské oko. Mikroskop je vyrobený z dvoch zostáv zaostrovacích ¹o¹oviek, ktoré sú uvedené na stranách trubice nazývanej rúrka. Sada ¹o¹oviek otoèených smerom k objektu sa charakterizuje ako ¹o¹ovka. Zo série druhá sada ¹o¹oviek sa nazýva okulár a umo¾òuje pozorovanie. Vo vnútri trubice je vïaka ¹o¹ovke vytvorený skutoèný obraz zväè¹ený a obrátený, ktorý pozorovateµ pozoruje vïaka okuláru. Vzhµadom na koexistenciu oboch súborov ¹o¹oviek je videný obraz zrejmé, zväè¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopu pou¾ívaného pri pokusoch na nepriehµadných vzorkách. Na metalografické mikroskopy sa udeµujú svetelné mikroskopy a elektrónové mikroskopy.

Èo mô¾eme vidie» pomocou metalografického mikroskopu?Mikroskopické vy¹etrenie pomocou metalografických mikroskopov spoèíva v odoberaní vzorky zo ¹peciálneho produktu, potom v le¹tení a le¹tení daného povrchu, t.j. ktoré sa po mikroskopickom pozorovaní podrobia mikroskopickému pozorovaniu. Zverejnenie ¹truktúry konkrétneho kovu, ako aj jeho zliatin a defektov, ktoré nie sú viditeµné voµným okom, je dôle¾itým cieµom metalografických ¹túdií na svetelnej mikroskopii. Zabezpeèujú identifikáciu rozmanitosti ¹trukturálnych komponentov a ich morfológie, mno¾stva, rozmerov a distribúcie. Metalografické mikroskopy umo¾òujú pozorovanie vzoriek kovov a prielomov. Vïaka presnej realizácii ¹o¹oviek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèíta» podiel fáz a pozorovania inklúzií a iných materiálových èastí.