Registraena pokladnica je povinna

Poµská kuchyòa je väè¹inou polo¾ená na mäsových jedlách. Zále¾í na systéme, v ktorom vyrábame hovädzie, bravèové a hydinové, èi na¹e jedlo bude ¹anca alebo neúspech.

umývanieMäso by sa malo umýva» tesne pred zaèatím. Nemô¾ete to urobi», ak máme zmysel da» ich do chladnièky, preto¾e poèas umývania èakáme na jeho veµkos» nebezpeèné baktérie, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme si mali dôkladne umy» ruky. Tie¾ stojí za to ma» hygienu v úspechu v¹etkých predmetov (no¾e, krájacie dosky, s ktorými bolo surové mäso v kontakte.

Rezanie a pridávanieMäso by malo by» v¾dy rozrezané naprieè vláknami. Vïaka tomu bude po varení plná a slabá. Na krájanie mäsa by sme mali v¾dy pou¾íva» ostrý nô¾. Dobrým systémom je jeho ka¾dé ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú nárezové rezné kotletky ne¹ikovné otrhané. Dôle¾ité je to najmä preto, ¾e ¹»ava prechádza cez otrhané okraje, tak¾e mäso stráca svoju ¹»avnatos» a doplnenie.

Najlep¹ia chu» je mäso, ktoré bolo predtým marinované. Marináda mô¾e by» vyrobená z cesnaku, olivového oleja, rozmarínu alebo iných bylín a korenia. Aby marináda dobre vstrebávala, stojí za to ju vopred rozdrvi». Nenahraditeµné mäso sa potom mô¾e ukáza» ako nenahraditeµné. Vïaka tomu mäso vstrebáva vyrobenú marinádu lep¹ie a bude vynikajúce.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, peèené alebo dusené. Frying a ¹krtenie, stojí za to pripomenú», ¾e mlad¹í oheò budeme vyzera», tým lep¹ie. Mäso je prezentované v skupinách bielkovín a tukov, preto je príli¹ silná a vysoká teplota zastavuje súdr¾nos» a zhlukovanie. Vyprá¾anie pri ni¾¹ej teplote spôsobí rozpustenie v ústach. Pri peèení stojí za to zabezpeèi», aby bolo telo napojené na tuk. Vïaka tomu bude chráni» va¹u ¹»avnatos» a vôòu.