Prvok systemu pasivnej bezpeenosti je

Stroj, ktorý je v prevádzke, predstavuje nebezpeèenstvo pre obsluhujúceho pracovníka, ktorý oceòuje, ¾e robí zamestnanca. Z tohto dôvodu bolo potrebné in¹talova» do strojov bezpeènostné komponenty pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné ¹týly pou¾ívajú najmä priemyselné závody s dlhými finanènými prostriedkami na zabezpeèenie strojov a technologických foriem, výrobcov a technologických partnerov.

V Poµsku je dokument, ktorý oznaèuje toto puzzle, okrem iného Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002 v zmysle minimálnych po¾iadaviek na dôveru a hygienu knihy pri pou¾ívaní strojov zamestnancami pri práci (Vestník zákonov è. 191, bod 1596, v znení neskor¹ích predpisov. Právne predpisy a zákony stanovujú, ¾e stroj by mal by» vybavený niekoµkými nástrojmi núdzového zastavenia, ktoré odstránia nebezpeèenstvo alebo ho odstránia. Výnimkou sú stroje, kde bezpeènostný vypínaè nezní¾i riziko, preto¾e nebude bra» do úvahy napätie na retenènom èase navy¹e nezabráni hrozbe. Najobµúbenej¹ími prepínaèmi sú spínaèe a elektromagnetické blokovania bezpeènosti v in¹titúciách a technologických procesoch, koncové spínaèe s bezpeènostnou prácou v potravinárskom a farmaceutickom sektore (vysoká pevnos» a pevnos» pre tvrdé pracovné podmienky, magnetické bezpeènostné spínaèe a kódované spínaèe, no¾né spínaèe. Bezpeènostný spínaè by mal by» in¹talovaný vo verejnej a viditeµnej polohe (v prielezoch alebo vo dverách, presný v rozpoznateµnom type (èervená rukovä» na ¾ltom pozadí, aby zastavenie stroja mohlo èo najskôr zaútoèi». Zastavenie stroja sa domnieva, ¾e predchádza nehodám, zni¾uje následky nehody a zabraòuje po¹kodeniu stroja, ak je chorý.