Programu pre dopravnu spoloenos

Prieskum ukazuje, ¾e k výberu správneho programu pre spoloènos» je potrebné pristupova» veµmi opatrne. Èi nástroje, ktoré vyberieme, uká¾u zisk a ovplyvnia rast podniku vo veµkom meradle, od presného urèenia cieµa, ktorý musí spåòa». Náklady na moderné IT rie¹enia pre mnohé spoloènosti - najmä pre mladých - v¹ak mô¾u by» príli¹ vysoké na to, aby si mohli dovoli» chybu.

Výrobcovia, ktorí sú si vedomí týchto tém, èoraz viac ponúkajú nové distribuèné systémy pre svoj softvér. Príkladom je program optima demo, ktorý vám poskytuje funkènos» tohto zariadenia po dobu 60 dní. Po poslednom momente sa u¾ívateµ musí rozhodnú», èi softvér dostane alebo ho opustí. V prípade úspechu, keï sa zákazník rozhodne pokraèova» v aplikácii, je mo¾né prenies» u¾ existujúce informácie z demo tried do plnohodnotnej skupiny. Za zmienku stojí, ¾e objednávka v demo triede je plná funkcií, ktoré sú k dispozícii v plnej verzii. Jediným obmedzením je stav, prostredníctvom ktorého mô¾ete aplikáciu pou¾íva». Spoloènos», ktorá sa zaujíma o tento typ rie¹enia, mô¾e získa» optimálnu demo verziu, od výrobcu po vyplnení registraèného formulára, alebo si ho objedna» na CD na adresu spoloènosti. Tak¾e nástroj v poslednej verzii má plnú podporu výrobcu, tak¾e ak má u¾ívateµ problémy s jeho podporou, mô¾e v¾dy pou¾íva» technické poradenstvo. Aj na webovej stránke sú zodpovedné materiály, ktoré budú podporova» správnu kon¹trukciu tohto plánu. Ïal¹ou výhodou programu optima je skutoènos», ¾e je pripravený pre databázy. Zanechávame ich èasovo nároèný majetok a malým spôsobom nain¹talujeme demo databázu, ktorá u¾ má príkladné osady. Vïaka tomu sme schopní otestova» v¹etky programové dáta, ktoré sú v súèasnosti na òom. Ich in¹talácia je asketická a nemala by spôsobi» problémy aj neskúseným u¾ívateµom tohto softvéru.