Profylakticke vy etrenie hrubeho ereva

Základný preventívny vedecký výskum by sa mal vykonáva» raz roène bez ohµadu na vek. Sú definované pre ich morfológiu a krvný test. Je tie¾ potrebné preskúma» hladinu cholesterolu v prírode a cukru. Tieto testy poskytujú veµa zdravotných údajov a umo¾òujú detekciu ochorení v poèiatoènom ¹tádiu. Mali by by» pou¾ívané pravidelne, bez ohµadu na zdravotný stav a stav tela.Dôle¾ité správy o vedeckom výskumeAnalytické testovanie sa má vykona» na prázdny ¾alúdok. V predchádzajúcom dni sa veèera musí najes» najneskôr do 18. hodiny. Príli¹ hustá a neskorá strava zvý¹i hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. Morfológia je biochemická analýza krvi. Jeho úèinkom je urèi», èi je kompozícia krvi kompatibilná, a to, ¾e telo nepohybuje zápal (to je indikované indexom OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v krvi sa urèuje na tej istej vzorke, ktorá sa pou¾íva v morfológii. Správny výsledok je zahrnutý v stupniciach 70-00 mg / dl.Po ukonèení 40 rokov veku je èasto aj pravidelným lipidogramom. Z toho sa mô¾ete dozvedie» o celkovej hladine cholesterolu v krvi a obsahu HDL a LDL alebo o silnom a nízkom cholesterole. V súèasnosti ide o LDL (zlý cholesterol, ktorý je najagresívnej¹í a hrozí aterosklerózu. Lipidogram tie¾ informuje o hladine triglyceridov alebo tukov, ktoré sú veµmi »a¾ké pre cirkuláciu tela zamestnanca (na hranici je ich kon¹trukcia pod 150 mg / dl.Test moèu

Ka¾dý rok stojí za to preskúma» moè, èo umo¾òuje skontrolova» funkciu oblièiek a v¹etko v moèovej sústave. Potrebné je dodatoèné röntgenové (röntgenové vy¹etrenie pµúc na konci detekcie mo¾nej tuberkulózy, ktorá je stále veµmi zlo¾itá. Ultrazvuk bru¹nej dutiny je tie¾ dôle¾itý. stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, dvanástnika a pankreasu.