Prekladateu holandskych stranok

Medicína je veda, ktorá sa vyvinula na celom svete. Preto sa èasto stretávajú aj s lekárskymi prekladmi do odborných prekladateµských agentúr. Ako u¾ názov napovedá, pracujú s my¹lienkami spojenými s liekmi. A keï¾e tieto otázky sú také rozdielne, potom lekárske vzdelávanie je kategória extrémne rozvetvených prekladov.

Èo hovoria preklady?Mnohé z nich sa týkajú kariet pacientov lieèených v inej krajine. Potom sa prelo¾ia v¹etky diagnózy, testy vykonané spolu s ovocím alebo podpora pacienta, ktoré sa majú lieèi» v najbli¾¹ej krajine pod dohµadom natívnych lekárov. Druhou kategóriou lekárskych dokumentov, èasto prekladaných, sú dokumenty rôznych typov vedeckého výskumu. Medicína, ako ¹kola, nemô¾e uzavrie» svoje vlastné výskumné produkty do krajiny, ktorá ich spåòa. V¹etky výskumy sa vykonávajú s cieµom úèinnej¹ie lieèi» alebo predchádza» rôznym chorobám a chorobám v ktoromkoµvek svete. Výsledky výskumu sa musia poskytova» a spravova» tak, aby ich mohol vyu¾íva» celý svet. A aby sa to stalo, je potrebné ich prelo¾i» profesionálne. Tieto typy certifikátov sú doplnené dokumentmi pre lekárske konferencie. Nemô¾ete v¾dy oèakáva» simultánneho tlmoèníka. Aj keby to bolo mo¾né, úèastníci konferencie by samozrejme chceli ma» prístup k úplnému obsahu prejavu.

A kto ich spåòa? Keï¾e nie je »a¾ké uhádnu», preklady tohto ¹tandardu by nemali by» len dobrí lingvisti, ale aj µudia s osvedèenými lekárskymi poznatkami. Nie je potrebné pre tých istých lekárov, preto¾e mô¾e existova» aktuálne povedomie o práci, napríklad povolanie sestry alebo záchranára. Je dôle¾ité, aby tieto vedomia urèite poznali lekársku slovnú zásobu a mohli vykona» preklad pri zachovaní svojej úplnej podstatnej hodnoty. Mimoriadne dôle¾ité je aj to, ¾e v prípade èlánkov zo ¹pecifickej ¹pecializácie odborný lekár danej poboèky dokonca vykoná opravu, ak existoval ako ¹pecialista. Vernos» prekladov je v¹ak v tomto prípade kµúèová.