Preklad b

Farmaceutický prekladateµ je mimoriadne intenzívna práca, ktorá si vy¾aduje vá¾nu väzbu na úzku profesiu, vysokú presnos» a pokojný rozvoj slovnej zásoby. Tak¾e ak máme farmaceutickú spoloènos», urèite pre nás je pre nás u¾itoèný farmaceutický prekladateµ, napríklad na preklad vysvetlení liekov dová¾aných zo zahranièia alebo na preklad aktuálnych výsledkov rôznych ¹túdií.

Urèite hráme túto hru, ak máme významný farmaceutický koncert, máme zamestnancov rôznych národností, nie ka¾dý hovorí v urèitom jazyku a èo je vnútri, výsledky vlastného hµadania a úèinky práce v jazyku, v ktorom sa vyskytujú. A tu preniká farmaceutický prekladateµ do boja! A práve preto by mala v tejto profesii ¾i» dobrá ¾ena a nie len nováèik, bezprostredne po ukonèení ¹túdia, bez akýchkoµvek odborných skúseností. Oh, nie! Farmaceutický prekladateµ je skutoène zodpovedný pracovník (ak sa dobre prekladá, napríklad skúsenos» s novou drogou, mô¾e sa necha» objavi» na námestí a vy¾aduje komfortnú a veµmi dôle¾itú zodpovednú osobu, ktorá pozná prácu tejto profesie, ktorý slú¾i. Mo¾no poveda» bez nadsázky, ¾e osoba, ktorá je farmaceutickým tlmoèníkom, závisí od pre¾itia spoloènosti, preto¾e tam, kde tam sú cudzinci, komunikaèný kurz vy¾aduje, aby bol na¾ive a vydával pravidelne. Akékoµvek oneskorenia sú nepredvídateµné, preto¾e ide o zní¾enie potenciálnych ziskov!Preto, ak zamestnáme mu¾a, ktorý nás bude prijíma» ako farmaceutický prekladateµ, potom to urobíme s na¹ou hlavou, nenechajme peniaze na nábor a potom viac na jeho spokojnos». Preto musíme súhlasi» s tým, ¾e prekladateµ farmaceutického priemyslu je mimoriadne dôle¾itou osobou v jednotke a mô¾e po¾adova» vysoké hodnoty. Ak to dovolíme, dohodneme sa s ním, budeme ma» primerané finanèné zdroje, tak¾e pravdepodobne nájdeme tú správnu osobu vykonávajúcu povolanie "farmaceutického prekladateµa", budeme tie¾ spokojní so súèasnou spoluprácou.