Preeo sa pohlavne organy pachaju

Vaginálna biocenóza je diagnostická otázka, ktorá vám umo¾òuje posúdi» stupeò èistoty vagíny, jej biológiu, flóru a ¹kvrny. Biocenózy sú mikróby, ktoré obývajú vaginálny epitel, èo vedie k dobrému fungovaniu ¾enských reprodukèných orgánov. Najdôle¾itej¹ou vecou je udr¾iavanie správnej biocenózy a tlak na ne je udr¾iavaný chirurgickými postupmi, nedodr¾iavaním hygieny, hormonálnych hladín, nekontrolovaným pou¾ívaním antibiotík a sexuálnych návykov.

Vaginálna biocenóza poèíta s prijatím tampónu z vagíny na konci vy¹etrenia sekrécie. Vïaka tomu je mo¾né urèi», aké mikrobiálne metódy existujú v genitálnych traktoch a ¾e niektoré patogény alebo zápaly sa nevyskytujú náhodou. Biocenóza mô¾e existova» bez lekárskeho odporúèania. ®ena by mala vytvori» tento ¹tandard, najmä ak sa objavia príznaky zápalu vedµa nej, sprevádzané vaginálnym pruritusom, vaginálnym výtokom a zápalom moèových ciest. Týmto spôsobom mô¾ete úspe¹ne kontrolova» priebeh vaginitídy. Nemô¾ete u¾íva» ¾iadne vaginálne lieky ani u¾íva» antibiotiká v akejkoµvek forme poèas jednej hodiny pred otázkou. Pohlavný styk by sa tie¾ mal preru¹i» dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z genitálnych metód je tie¾ dôvodom, preèo nemô¾ete vstúpi» do biocenózy. Ak hµadá jednu ¹túdiu, vaginálna biocenóza vykonáva gynekológ na gynekologickom stolíku. Tampón, vulvá alebo moèový trakt sa zhroma¾ïuje pomocou tenkého drôtu alebo tampónu. Test je bezbolestný, zatiaµ èo pri zápale mô¾ete si by» istí nepohodlie. Na svadbu to netrvá dlho, lebo len pár minút. Drôt s vaginálnymi sekrétmi sa skúma pod mikroskopom a nakoniec detekcia mo¾ných patologických mikroorganizmov. Invázne vy¹etrenie nie je prítomné a mô¾ete ho nosi» a vráti» sa k domácim povinnostiam. Dobrý výsledok, ktorý oèakávajú v¹etky ¾eny, by mal preukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak existujú jednotlivé baktérie a bielych krviniek, poskytujeme u¾ ïal¹í stupeò. Pri zmene tretieho stupòa dochádza aj k malému vývoju bakteriálnej flóry malému vývoju patologických mikróbov. Vo ¹tvrtej fáze v¹ak existujú huby alebo trichomony.