Pokladoa pravny poradca 2017

Predajcovia majú obavy a výskum týkajúci sa pokladnice. Nie v¹etko v¹ak ide k na¹im bytostiam a rovnako ako by sme chceli. Pokladnica je stroj - elektronické zariadenie, ktoré niekedy zlyhá.

faktúraPredtým, ako si zvykneme na predaj na sumu, to tie¾ nejakú dobu trvá. Aj keï treba pripusti», ¾e riad pre nás pracuje veµa práce. Èítajú èiarové kódy a potom vytlaèia potvrdenie alebo faktúru samotnú. No, len ... potvrdenie alebo faktúra? Ukázalo sa, ¾e vec je µahká a irelevantná, a predsa to nie je krajina. Kladenie otázok, preto¾e sme schopní polo¾i» si otázky, èo da» zákazníkovi potvrdenie vytlaèené na fi¹kálnu sumu alebo faktúru. ©pecialisti sa ponáhµajú so slu¾bou - hovoria, ¾e by ste mali vystavi» potvrdenie, ale da» zákazníkovi faktúru. Je dôle¾ité, aby vystavenie faktúry za fyzickú osobu, ktorá neprevádzkuje obchod alebo za poµnohospodára s pau¹álnou sadzbou, neoslobodzuje predávajúceho od povinnosti registrova» predaj v pokladnici. Koniec koncov, zákazník mô¾e po¾iada» o faktúru - potom mu bude poskytnutá pôvodná faktúra.

príjemA èo potvrdenie? Fi¹kálny doklad sa pripája k predmetu faktúry, ktorý je v dokumentácii daòovníka. v tomto prípade sa vyhneme dvojitému plateniu dane za daný predaj. Potvrdenie o kúpe je faktom predaja. Potvrdenie vytlaèené na pokladnici sa èasto podáva so ¾iados»ou o vystavenie faktúry. Preto je tie¾ základom pre reklamu výrobku, ktorý sa ukázal by» zlý, alebo jednoducho nespåòa po¾iadavky klienta. Potvrdenie je tie¾ osobitnou zárukou. Na rozdiel od vystúpení je tento segment papiera - výtlaèok z poµskej meny - mimoriadne dôle¾itým dokumentom. Fiskálne tlaèiarne Elzab sú v byte na vytlaèenie potvrdenky aj na faktúre.Èasto prijímame potvrdenie, ¾e ho niekde hodíme. Ale v období, ak je to kúpi» nieèo dobré, stojí za to spomenú» na úètenku, kde sa poèíta. Smiala som sa s mno¾stvom µudí, ktorí vkladali doklady s konkrétnym pomazaním. Ale videl som aj µudí, ktorí vydali potvrdenie a hovorili, ¾e produkt, ktorý si v obchode na chvíµu kúpili - je zastaraný. Potvrdenie je preto symbolom, ktorý zaplatili za to, èo si vezmú do vrecka, pre iných je dôvodom starostlivosti o výrobok.