Pokladoa hs ej

Ka¾dý daòovník predávajúci tovar finanèným osobám je nútený zaznamenáva» obrat pomocou pokladnice. Ide o techniku, ktorá umo¾òuje aplikova» vhodné dohody s daòovými úradmi. To platí aj pre právo.

A èo zlá pokladnica?

O takýchto konfiguráciách sa dohodneme v tzv. Rezervnej hotovosti. Jej schopnos» nie je zákonnou po¾iadavkou, tak¾e je v obchode ka¾dého mana¾éra, aby si o takomto výstupe myslel v dostatoènom predstihu. Dokonale sa hodí do rôznych typov núdzových situácií, ktoré chcú opravi» správne vybavenie. Podµa môjho názoru zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e v prípade neschopnosti zaznamena» obchod prostredníctvom rezervného fondu by mal daòový poplatník presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými výpadkami vo výrobe. Stojí za to, ¾e ochota majetku z rezervnej pokladnice by sa mala oznámi» daòovému úradu, prièom by sa mal uvies» rozpis nábytku a zdieµanie informácií o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, keï to bolo rýchlo vysoké, nedostatok pokladne, vrátane rezervnej pokladne, zhroma¾ïuje s potrebou presta» predáva». Tak¾e nemô¾ete dosiahnu» finalizáciu predaja, a takéto cvièenie je nezákonné a mô¾e by» spojené s dôsledkami vysokej finanènej zá»a¾e. Bez premý¹µania o kvalite, v ktorej kupujúci po¾iada o príslu¹ný príjem.

To by malo by» spôsob, ako informova» o zlyhaní slu¾by opravy registraèných pokladníc a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ale aj daòových úradov o diere v zázname o kúpe v èase opravy zariadenia, a samozrejme o zákazníkoch o tichu v predaji.

Iba v prípade on-line aukcie nemusí podnikateµ preru¹i» na¹u prácu, ale chce vykona» niekoµko podmienok - záznamy musia by» starostlivo zvá¾ené, pre aký produkt bola platba prijatá; platba musí by» vykonaná elektronicky alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - platiteµ dane zvýhodnený a¾ do posledného vlo¾enia faktúry DPH.