Pokladoa ergo

Nachádzame sa v ka¾dom obchode alebo supermarkete s registraènými pokladnicami - jedným slovom, kde sa vykonáva maloobchodný predaj. Len od zaèiatku. Èo je teda fi¹kálna pokladnica?

Pokladne, inak známe ako registraèné pokladne, tak niè iné ako elektronický nástroj, vïaka ktorému doká¾eme zaregistrova» obrat a vý¹ku dobrej dane a DPH splatnej z maloobchodného predaja. Vo svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fi¹kálnu pamä», a údaje o nákupoch sa zobrazujú v zahraniènej zabezpeèenej pamäti.

V súèasnosti sú v Poµsku pokladnice zdobené fi¹kálnym povedomím o charakteristikách OTP (One Time Programming, èo je jedineèné èíslo, v ktorom sa na konci dòa predaja zaznamenávajú èisté sumy a dane. K tomu je samozrejme mo¾né pripoèíta» celkovú vý¹ku dane a hrubú cenu.

Divízia registraèných pokladníc.Vzhµadom na výstavbu registraènej pokladnice sú registre k dispozícii pre èasté registraèné pokladne Elektronickej pokladnice (ECR, ktoré:- spolupracova» s poèítaèmi;- ide o fi¹kálne tlaèiarne;- ide o poèítaèové registre;- systémy POS / EPOS (miesto predaja / elektronického predajného miesta;- sú to terminály pokladnice.

Systémy pou¾ívané v menách sa lí¹ia av dvoch základných systémoch:- autonómne systémy (pracovný program registraènej pokladnice a aplikaèný program sa vyberajú v rámci pokladnice, ako napríklad: POS, ECR, základòa komodít s plným PLU, zoznam kódov, názvy výrobkov priradené listovými symbolmi daòových sadzieb PTU (Daò z výrobkov a pomoci;- systémy zalo¾ené na poèítaèi (v tejto vý¹ke, ale chýba numerickú klávesnicu fi¹kálna Tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel pre tlaè denného fi¹kálnu správu predaja v súèasnej ruky sú vyrobené pomocou otvoreného aplikaèného programu na poèítaèi, ktorý tie¾ ovláda sadu in¹trukcií fi¹kálnych..

firma