Pokladnieny svet

Pokladne sú potrebné pre stredne veµké spoloènosti, ktoré predávajú svoje výrobky súkromným zákazníkom, vrátane malých obchodov, zeleninárov, kioskov a pod. V týchto odvetviach stále nachádzame jednomiestne pokladne s malými rozmermi. Sú to v¾dy lacné, ¹ikovné a funkèné fi¹kálne kvóty. Ich úèelom je predov¹etkým registrácia zmluvy a vystavenie potvrdenia objednávateµovi ako potvrdenie o kúpe.

To zais»uje jednoduché ovládanie znaèky a hµadanie práce. Malé fi¹kálne zariadenia sú zvyèajne nie veµmi zlo¾ité funkcie, keï v úspechu systémových pokladníc, ktoré mô¾eme ma» v obchodoch. Av¹ak èastej¹ie, iné spôsoby registraèných pokladníc nám ponúkajú mo¾nos» pripojenia èítaèky èiarových kódov alebo platobného terminálu samostatne.

Výber pokladniceLacné pokladne sa pohybujú od 500 PLN do pribli¾ne 1700 PLN. Na trhu je pomerne málo výrobcov, ktorí predávajú mimoriadne veµký výber. Je dobré ma» pri výbere registraènej pokladnice spätnú väzbu o záruke, kedy a servis. Ako význam, v ktorom nakupujeme fi¹kálne zariadenie a ponúkame servis. Pri výbere pokladnice je dôle¾ité aj pohodlie práce, to znamená, ¾e pokladnica by mala obsahova» veµké tlaky a vynikajúci podsvietený displej. A pred nákupom stojí za to skontrolova», ako sa papierová páska hovorí, preto¾e sa to robí v èo najkrat¹om èase a mala by ju rýchlo zmeni».

Aké podmienky by mali spåòa»?Pokladnica by mala spåòa» v¹etky po¾iadavky Ministerstva financií SR a ma» osobitné funkcie, ako je pou¾ívanie iných mien alebo tlaè jednoznaèných mien tovarov. Pokladòa by mala, samozrejme, pri ka¾dom prevzatí vyradi» daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Ak vezmeme do úvahy skutoènos», ¾e sme v Európskej organizácii, na¹a nová registraèná pokladnica by mala by» a posledná pripravená, klient, ktorý bude plati» za menu v eurách, mô¾e by» v¾dy spokojný, a najèastej¹ie aj lacné malé pokladnice sú pripravené prija» platby v eurách. Je to dôle¾ité aj preto, ¾e v ka¾dom ¹tádiu mô¾e Poµsko pre¾i» na eurách. Okrem toho by mal by» pokladník prispôsobený akcii s rôznymi zariadeniami, ako je napríklad èítaèka kódov, poèítaè, dodatoèný displej, terminál, zásuvka na peniaze alebo samotná váha.