Pokladnieny limit 40 tis

Zabezpeèenie miesta, kde robíte, je mimoriadne dôle¾ité. Ide o bezpeènos» v ¹ir¹om zmysle, ktorá je prezentovaná v rôznych aspektoch a v rôznych mo¾nostiach. Medzi nimi by urèite mala existova» ochrana proti náhodným udalostiam, ako je po¾iar, záplavy alebo nadmerné napätie, ako aj kráde¾.

Takéto udalosti sú cenovo dostupné, ako sa zdalo. Nie sú zverejnené, a preto sa predáva, ¾e ide o vynikajúce situácie. Je pravda, ¾e keby bola táto udalos» silná, bolo by len potrebné odporuèi».

Sebavedomie vytvára aj presvedèenie, ktoré vyplýva z nedostatku skúseností. A¾ kým neurobíme, neveríme, ¾e sa mô¾e sta» tím. Je to v¹ak veµmi vá¾na chyba.

Dôle¾itým poistením je zabezpeèi» si vlastný pracovný dom z hµadiska rôznych typov mo¾ných zlyhaní.

Mô¾e vstúpi» do udalosti, ktorá spôsobí náhlu stratu osvetlenia. Tak¾e to uµahèí podnikanie na takom mieste? So zárukou è. Preto by ste sa mali stara» o náhradné osvetlenie. Takéto osvetlenie by sa malo vytvori», ak sa znièí alebo po¹kodí be¾né po¹kodenie. Samozrejme, je dôle¾ité, aby existovalo podobné svietidlo na núdzové osvetlenie, ktoré sa bude pou¾íva» na ochranu pred rôznymi mechanickými po¹kodeniami. Ak po¹kodíme aj núdzové osvetlenie, v akom systéme sa dá zvládnu» osvetlenie danej polohy. Preto je potrebné venova» mimoriadnu pozornos» núdzovému osvetleniu, aby bola prinajmen¹om istá, zaruèená cesta, ak je to potrebné.