Pokladniena slu ba

Keï predávame tovar alebo slu¾by myslam fyzických osôb (tí, ktorí nevykonávajú podnikanie, budeme potrebova» pokladnicu alebo daòovú tlaèiareò. Po zakúpení je mimoriadne dôle¾ité predlo¾i» fi¹kálny prístroj a fi¹kalizáciu. V¹etky postupy súvisiace s pokladòou by sa mali dosiahnu» do dvoch mesiacov od ich nákupu.

®iados» na vedúceho príslu¹ného daòového úradu by sa mala predlo¾i» skôr, ne¾ zaèneme zaznamenáva» predaj v pokladnici. Èo by malo by» v takom oznámení? Najskôr by ste mali napísa», aký bude celkový poèet pokladníc pou¾ívaných v kancelárii. Musíte tie¾ uvies» adresy miest, kde budú pou¾ité.Nariadenie ministra financií z 29. novembra 2012 presne definuje spôsob, akým by sa malo uskutoèòova» vykazovanie registraèných pokladníc. Podµa neho, najmenej v deò, keï stratia s»ahovanie z registraènej pokladnice, by mali by» nain¹talované aspoò niektoré registraèné pokladnice, ktoré boli oznámené vedúcemu daòového úradu. Na zaèiatku budúceho mesiaca by mali by» do registra zapísané zvy¹né registraèné pokladnice.Keï sme u¾ nahlasovali a dostali registraèné pokladnice, musíme vytvori» svoju fi¹kalizáciu. Je nevyhnutné, keby sme záviseli od pou¾ívania pokladníc a tlaèiarní v ekonomickej úlohe.

Èo sa spolieha na fi¹kalizáciu pokladnice? O prideµovaní daòového modulu (Daòové identifikaèné èíslo daòovníka na fi¹kálnu pokladnicu. Postarajme sa o to, ¾e ide o jednorazovú operáciu, existovala a bola nezvratná. Je mimoriadne dôle¾ité, aby fi¹kalizácia pokladnice bola profesionálne postavená vy¹koleným technikom. V prípade chyby bude nesprávne vyrie¹i» nesprávnu fiskalizáciu, bude potrebné zakúpi» novú fi¹kálnu pokladnicu, èo dokazuje znaèné náklady. Vïaka fi¹kalizácii registraènej pokladne bude mo¾né kona» vo fi¹kálnom re¾ime. Od dne¹ného dòa v pokladnici budú zaznamenávané denné správy, ktoré budú obsahova» reklamy na denný predaj.Po dokonèení fi¹kalizácie pokladnice do siedmich dní musíte to oznámi» vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Výsledkom bude dosiahnutie registraèného èísla.