Pokladnieka pre lekarov

Antidepresíva a psychotropné lieky sú ¹peciálne druhy liekov, ktoré priamo vstupujú do ¹tádia na¹ej mysle. Zákon o vplyve psychotropných èinidiel je ¾i» návrat k dobrej citovej úrovni, normalizácia zdravie a zásobovanie pacienta, aby bolo mo¾né viac by» nútený do bydliska v obci. & Nbsp; Av¹ak, tak preèo, kedy, v prípade be¾ných liekov, psychotropy mô¾e by» nevhodne, Èo bude robi» veµké ¾eleznice pre èierne v poµskom tele a mysli. A rovnako ako v prípade úspechu rôznych typov drog, a mali by by» tu, a¾ príli¹ µahko k nim stranou, preto¾e to bude vytvára» príli¹ veµa vedµaj¹ích úèinkov, oveµa väè¹í, ne¾ v prípade ukonèenia lieèby. Akým spôsobom by malo by» stiahnutie psychotropných liekov & nbsp; Ako mô¾eme poveda», ¾e pri¹la hodina zastavi» tento spôsob lieèby? Po prvé, µudia, ktorí chránia chorých µudí aj sami seba a prijímanie psychotropné látky by mal starostlivo kontrolova» a vidie» zmeny, ktoré prichádzajú v ich tele, aby správne urèi», èi sú zmeny vyplývajúce z dôle¾itých úèinkov liekov, alebo da» naopak. Vidíme Ak je príli¹ veµký pokles tendenciu kona» alebo splnenie svojich po¾iadaviek, budeme pasívne a skrehnuté alebo viac naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my s melanchóliou & nbsp; µudia s depresiou sa stane nebezpeèný pre seba i nového blázon, dos» dobre mo¾né, ¾e teraz je èas premý¹µa» o preru¹ení lieèby. Samozrejme, nerobte to sami. Ka¾dá lieèba sa musí konzultova» s odborníkom. V niektorých prípadoch bude potrebné tie¾ rozhodnutie niektorých psychiatrov, a to najmä v prípade, ¾e sumy nebudú kupova» kompetenèné vopred s lekárom.

Ak sme sa v¹ak rozhodli preru¹i» psychotropné lieky, nezabudnite, ¾e to nie je okam¾itý proces ¾itia. Znamená to, ¾e nemô¾eme vzia» jeden veèer odberu a presta» u¾íva» akékoµvek predpísané lieky automaticky. Takáto lieèba mô¾e skutoène vies» k nadmernému zhor¹eniu jeho zdravie spôsobené príli¹ náhlej absencia urèité chemické látky v na¹om systéme, èo mô¾e vies» k recidíve dôle¾itej¹ie. Dobrou prácou je dlhodobé a postupné preru¹enie psychotropných liekov. Nemám tu e¹te spomienku, ¾e jedného dòa, keï som bral, napríklad, 200mg antidepresíva, ïal¹í deò som si mô¾e dovoli» len 175 mg. Proces stiahnutia drog je potrebné èo najviac roz¹íri». Tak¾e sa vráti k predchádzajúcej príklad, ak pondelok som trvalo dlh¹ie 200, ale 175 mg lieku, musím da» si èas 3, 4 tý¾dne analyzova» svoje telo, skontrolujte, èi je druhá etapa je ostrej¹í alebo ni¾¹ia ako tá predchádzajúca. Ak si v¹imnem, ¾e poèiatoèný proces stiahnutia je ïaleko, po mesiaci mô¾em pou¾i» len 150 mg drogy. Postup by mal vyzera» ako postup a¾ do úplného stiahnutia psychotropných liekov. Èo je to veµmi, ¹pecialisti, ktorí sa domnievajú, ¾e stiahnutie ïal¹ích psychotropných látok, pripusti», ¾e samotná vysadenie liekov, ktoré nebude staèi». Najprv by sme mali zvá¾i», èo by nás urobilo depresívnou alebo inou chorobou. Chápeme-li, ¾e s cieµom podpori» ich problémy zaèali, keï výrazne zhor¹il vzhµad na¹ich zariadení, alebo od zaèatia prác, s najväè¹ou pravdepodobnos»ou budete musie» zmeni» svoje okolie v rovnakom èase ¾ivota. Niekedy, v skutoènosti urèite dokáza», ¾e tím bol schopný vzia» psychotropné lieèba predstavuje márny, ak je na zaèiatku individuálneho myslenia o tom, nezávislým spôsobom na uspokojenie svojich potrieb v ¾ivote, èo niektorí z nás stali významy prijaté alebo malé.