Poistenie s rodiemi

Ïal¹í spôsob in¹talácie, ktorý pri tesnej vnútornej podpore prechádza pri vysokej teplote alebo plynoch pod vysokým tlakom, je vystavený riziku nadmerného hromadenia tohto tlaku. Preto nadmerný tlak spôsobuje, ¾e sa bude musie» niekde dosta» von. Ak je in¹talácia úplne zatvorená a zvyèajne ide o miesto, kde sa tento prebytok odoberá? No, to príde k explózii a prebytok dostane von fúkaním celú in¹taláciu.

Existuje nejaká mo¾nos» zabráni» tomuto ¹tandardu z udalostí, tento model javov? No, na¹»astie to je. Je mo¾né, ¾e sa do budovy uvoµní stavebný tlak, av¹ak celá in¹talácia bude vylo¾ená a hrozba výbuchu zmizne. Aké je teda dôle¾ité opatrenie? Toto je podporené typickými bezpeènostnými ventilmi uvedenými v kon¹trukcii. Ich tvorba je urèite extrémne sivá a tá istá obsahuje, ¾e je tu krásne kognitívne poznanie a obrovské rie¹enie. No, tento typ poistných ventilov je postavený, keï tlak dosiahne vysokú, nebezpeènú úroveò. Teraz je to tlak, ktorý otvára ventily a toto rie¹enie tohto prebytku. Odvetraná, voµná in¹talácia mô¾e aj naïalej fungova», mô¾e pracova» efektívne bez toho, aby sa obávala, ¾e sa nieèo stane. Je v¹ak dôle¾ité, aby bol ventil správne kon¹truovaný. ®e to nebude stava» príli¹ rýchlo, s príli¹ nízkym tlakom, preto¾e nebude plni» na¹u dôle¾itú funkciu, a to najmä pre nízky tlak v in¹talácii je tie¾ ne¾iaduce. Súèasne, ventil nemô¾e by» trochu citlivý trh, preto¾e to nezaène v urèitom momente, a urèite príli¹ neskoro.