Poeitaeove programy v reklame

Ka¾dá re¹taurácia musí poskytova» na¹im klientom najvy¹¹iu úroveò slu¾ieb, èo im dáva pocit. Preto bude potrebné ma» taký dobrý personál a vhodné vybavenie, a to najmä pre ka¾dé kuchynské vybavenie re¹taurácie.

Zariadenia pou¾ívané v gastronómii musia samozrejme spåòa» príslu¹né po¾iadavky, predov¹etkým hygienické po¾iadavky, v poslednom prípade by mali by» pou¾ité príslu¹ným certifikátom, ktorý vedie k vz»ahu k jedlu. Zariadenia by mali by» vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako napríklad nehrdzavejúcej ocele alebo nových výrobkov, ktorých èasti sa nedostanú do potravín.

Re¹taurácia bude u¾itoènými zariadeniami rôznymi spôsobmi, ako je mlynèek na mäso, t.j. vlk alebo samotný krájaè. Je to náhoda, ¾e tu mô¾e ¾i» 612p krájaè, ideálny pre zisk v re¹tauráciách. Krájaè je univerzálny tanier urèený na nový typ jedla - od studeného mäsa a¾ po zeleninu. To tie¾ umo¾òuje rezanie do obrovského rozsahu hrubých plátkov. ©peciálny tlakový prvok zase preháòa rezanie dokonca ¹pièiek, bez obáv z po¹kodenia prstov poèas rezania.

Krájaè, keï iné zariadenie musí tie¾ poskytova» pohodlie a primeranú pracovnú úèinnos». Zariadenia odobraté v stravovacích kanceláriách, najmä ako napríklad krájaèe, by mali ma» dobrú bezpeènos», ak je dôkazom ochrana proti náhodnému zapnutiu. To poskytne ochranu tváre, ktoré ich pou¾ívajú. Zvlá¹» charakteristické je to, ¾e zariadenie mô¾e by» demontované alebo má dobrý prístup k pracovným mno¾stvám - vïaka tomu sa bude pomaly a rýchlo èisti». To je a má veµký význam pre udr¾anie vynikajúcich hygienických podmienok.

Zariadenia, dokonca aj tie najkvalitnej¹ie, je potrebné z èasu na èas opravova» a niekedy aj opravova». Preto hra» na rie¹enia osvedèených výrobcov. S týmito výrobcami by nemal by» problém s prístupom k druhému príslu¹enstvu, ktoré zvy¹uje funkènos» zariadenia.