Po iarna ochrana

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia ¾ivá a funkèná reakcia, vïaka ktorej sú mo¾né straty minimalizované. Niekedy dokonca pomáha zachraòova» µudský ¾ivot. Na to, aby táto odpoveï bola úèinná, je v¹ak dôle¾ité vedie», akým spôsobom vytvori», na èo treba venova» pozornos». V opaènom prípade zaèneme hasenie po¾iaru na uzavretom mieste a inak v otvorenom priestore.V prvom prípade by sme mali ma» svoje manévrové miesto nízke, v kontakte s tým nemô¾eme dovoli» pou¾i» v¹etky prípravky. Najlep¹ie zo v¹etkého je vodná para, ktorej úèas» v rýchlom ¹týle vedie k neutralizácii hrozby.

Urèitá para ako spôsob hasenia nie je u¾itoèná v otvorených priestoroch, kde neumo¾òuje dobrú koncentráciu, vïaka èomu je mo¾né po¾iar uhasi». V nízkych budovách sa v¹ak dokonale pridáva. Be¾ne sa vyskytuje aj na lodiach, na miestach, kde sa o¹etrujú plyny alebo vulkanické kotly, kde nie je povolené pou¾ívanie vody. Základné pôsobenie pary, ktoré umo¾òuje vyhnú» sa po¾iaru, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho ïal¹ou výhodou je skutoènos», ¾e tento úèinok sa produkuje obzvlá¹» rýchlo, v dôsledku èoho sa po¾iar nedoká¾e dostatoène roz¹íri». Je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vo veciach, keï sa oheò ¹íri po celom dome, nemô¾e by» znièený tým istým párom. Je potrebné, aby po¾iarna zbraò konala veµmi vá¾ne, èo sa vytvorilo s posledným, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú preva¾ne vysoké.