Planovane tehotenstvo vo veku 20 rokov

V sezóne, keï sa sna¾íme nájs» die»a s na¹ím priateµom, je ka¾dý deò neznesiteµným lovom pre radostné správy. Najviac ochotne, hneï po pohlavnom styku, sme ¹li do lekárne na tehotenský test a urobil to, aby µahko informova» skupinu a mu¾ov o blí¾iacom sa roz¹írení rodiny. A èasto sa scvrkáva, ¾e okrem dobre naplánovaného úsilia, tehotenský test ukázal, ¾e poèas tehotenstva neexistujeme. Poïme sa nerozbi», domáce tehotenský test mô¾e by» zlé.

Po prvé, je potrebné pochopi», v zásade, tehotenské testy sú lacné v lekárni. Ich bytie je veµmi nízke. On poèíta s nájdením hormónu HCG (v prípade tehotenstva v moèi. Tehotenské testy sú v tíme veµmi jednoduché a navy¹e veµmi priateµské, tak¾e by mali by» vrátené v súlade s pokynmi na letáku.

https://bbs-xl.eu/sk/

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e pochádza» z viacerých faktorov:

uplynula - ako aj akékoµvek iné potraviny, farmakologické alebo dermatologické prípravky, tehotenské testy a nemali by sa pou¾íva» po uplynutí doby pou¾iteµnosti. Je to preto, ¾e jeho diela mô¾u by» naru¹ené a výsledok bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - úèinok na konci tehotenského testu nie je len jeho správna príprava a èakajúca hodina od okamihu mo¾ného oplodnenia. Choroby ¾ien, lieky a vek sú zrejmé. Áno, ¾eny s ochorením oblièiek, blednutím a u¾ívaním antidepresív na lep¹ie pochopenie pozície by sa mali rad¹ej hlási» ¹pecialistovi, preto¾e pri ich úspe¹nom teste sa mô¾e testova» na tehotenstvo, ktoré sa tak nevyskytlo,mikropór - niekedy sa stáva, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, len o niekoµko dní neskôr, po jeho prepracovaní, bol negatívny. ®e to bolo to isté, èo svedèí o tom, ¾e do¹lo k oplodneniu, ale embryo sa v maternici neusadilo. V tomto prípade sa uistite, ¾e ste to oznámili lekárovi, preto¾e ste pravdepodobne v mimomaternicovom tehotenstve,spech - najèastej¹ou príèinou nedostatkov v tehotenské testy. Kým výrobcovia prisahám, ¾e vïaka svojim rozsiahlym testovaním urèí tehotenstvo u¾ 6 dní po oplodnení, si musí by» vedomý urèitého dôle¾itý bod: HCG je najskôr detekovateµný v krvi, neskôr v moèi. Preto, aby bolo jasno, ¾e je lep¹ie poèka» extra tý¾deò poskytova» ¹ir¹iu dôveru.

V súèasnosti sa tehotenské testy vykonávajú takým spôsobom, ¾e zistia tehotenstvo v 99,9% prípadov. Mali by ste ma» v¾dy, ¾e v ka¾dom prípade nie sú neomylné a pre väè¹iu istotu by ste mali ís» na ¹pecialistu a vykona» ïal¹í výskum. V prípade chýb v¹ak najèastej¹ie prichádza do úvahy skutoènos», ¾e test zistil tehotenstvo, ktoré neexistuje, nie naopak. Preto sa ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», mô¾u cíti» upokojené negatívnym výsledkom testu.