Optimalny desktop manager

Pri hµadaní ideálneho softvéru pre firmy stojí za to vyjadri» názor na program ERP Optima, ktorý je prácou krakovskej spoloènosti Comarch. Program Comarch ERP Optima je typický nástroj pre stredné a stredné podniky, ktorý uµahèuje riadenie oblastí, ktoré sú pre nich dôle¾ité. Okrem modulov pre úètovníctvo a µudské zdroje, ako aj miezd, softvér obsahuje aj moduly pre maloobchod a sklad, ktoré sú ideálne pre obchodné a logistické oddelenia.

certifikátTento program sa okrem iného chváli vlastníctvo osvedèenia o súlade so zákonom o úètovníctve. Týka sa preto skutoènosti, ¾e je neustále aktualizovaná súèasnými predpismi. Okrem toho chápe rôzne druhy reportovacích a praktických zariadení a online predaja.

predplatnéZaplatením mesaèného predplatného za softvérové aktíva si mô¾ete kúpi» nielen úvod k jeho dôle¾itým a silným funkciám, ale aj technickú podporu, ktorá vám umo¾ní tieto problémy rie¹i» a aplikova» rie¹enia ¹ité na mieru veµkej oblasti a spoloènosti. Vïaka tomuto prístupu bude program Comarch ERP Optima pravdepodobne nielen uµahèova» a zlep¹ova» fungovanie jednotlivých kapitol a v¹etkých spoloèností, ale aj prispieva» k nízkemu prístupu k zvy¹ovaniu jeho úèinkov.

demon¹tráciePred zakúpením programu Comarch ERP Optima je mo¾né vyu¾i» 30-dòové online demo alebo viac zo 60-dòového offline dema. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu je veµmi dôle¾ité rozhodnú», èi takýto softvér bude fungova» v konkrétnej in¹titúcii. Mnohí podnikatelia u¾ dôverovali programu Comarch ERP Optima. V súèasnosti má viac ako 60 000 spoloèností z mnohých odvetví, èo je znakom vysokej hodnoty softvéru. Ako vyplýva z prieskumov medzi podnikateµmi, a¾ 93% µudí, ktorí majú softvér Comarch, boli s ním spokojní.