Opeuovanie vo vzduchu

ADHD, doslova z angliètiny, porucha pozornosti s hyperaktivitou je mechanizmus poruchy pozornosti hyperaktivity. To znamená, ¾e osoba trpiaca posledným typom du¹evnej poruchy prejaví takmer úplný nedostatok sily pri vykonávaní kognitívnych úloh a neustále sa presúva z urèitého typu práce na druhú. Hoci akcie nebudú dokonèené, èinnos», ktorú vykoná zvy¹ok spoloènosti, sa bude hra» ako neprimeraná. Tento spôsob du¹evnej poruchy sa najèastej¹ie zaèína v ranom ¹tádiu ¾ivota. Napriek pomerne slabým a jasným príznakom, táto choroba èasto nie je rozpoznateµná u detí a jej prejavy sú èítané ako normálna súèas» konania detí. Aké sú teda príznaky ADHD u detí?Nad ka¾dým je posledná nadmerná vzru¹ivos». Príznaky sa teraz mô¾u objavi» v materskej ¹kole a budú neustále vyzera» rovnakým spôsobom: die»a bude prakticky nevyèerpateµná sopka energie, je »a¾ké prispôsobi» sa pravidlám hry, nepoèíta sa na vlastné obrátky a èo je na súde veµmi agresívne voèi iným de»om. Ïal¹ia dávka problémov je spôsobená prechodom detí na vy¹¹iu úroveò vzdelania - od die»a»a v základnej skupine, vy¾aduje, aby boli schopní sústredi» sa, zaèa» sa uèi» informácie na overenej úrovni a aktívne pomáha» v hlavných triedach socializácie. Die»a trpiace ADHD v¹ak poèíta problémy aj s najjednoduch¹ími úlohami, ktoré im chcú venova» pozornos», nerozumejú in¹trukciám uèiteµa, nespåòajú pravidlá prezentované ¹kolou. Ni¾¹ie je uvedený zoznam ïal¹ích príznakov dôle¾itých pre ADHD u detí:

noèné mory alebo noèné hrôzy,

trvalé vàtanie na mieste,

Mulberry's SecretMulberry's Secret Najlepší spôsob, ako dosiahnuť jednotný tón pleti

neochota vymieòa» si,

µahko sa hnevá

¾iadne alebo v¹etky »a¾kosti so zberom.

Samozrejme, nie zlé správanie ka¾dého die»a»a mo¾no vysvetli» chorobou. Preto je jednoducho jedinec, trochu iná povaha, niekedy aj príli¹ná zhovievavos» na mieste skorého vzdelávania. Av¹ak, v období pozorovania vy¹¹ie uvedených príznakov ADHD u detí, bude potrebné pozornos» a mo¾né postúpenie na ¹pecialistu psychiater.