Opel zafira a peuovy filter

Výkonové priemysel sa zaoberáme potrebou Odsávanie, ktoré pracujú proti prachu zmes vzduchu výbu¹ný. Preto sú tu dôle¾ité postupy týkajúce sa prepracovania uhlie, drevo v oblasti dreva, biomasy, organické prach, vyskytujúce sa v potravinárskom odvetví, prachov vyskytujúce sa v chemickom priemysle, atï Atex prachu kolektor, kolektor prachu je trhavina, ktorý bol vyrobený s smernice EÚ ATEX.

Na odpra¹ovanie výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu patria zariadenia a v¹etky in¹talácie so základnou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u sa pou¾i» na odstraòovanie prachu v blízkosti výbu¹nej skupiny St1 a St2. Na¹e filtraèné projekty majú 3D kategórie. Umo¾òuje prítomnos» súèasnosti na ka¾dom mieste, ktoré je klasifikované do oblasti bez nebezpeèenstva výbuchu, ako v oboch oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu 22.

Na ochranu zariadení máme dve dôle¾ité metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto metóda pou¾íva systém automaticky zodpovedajúci zaèiatku rýchle tlaku a výsledná embryá bez explózie. Metóda je vybavená tlakovými snímaèmi, ktoré sú vytvorené explózii, odporúèa sa na ovládacom paneli, ktorý zmena rozbehne ventily flia¹ hasiaceho materiálu. Doba odozvy systému od detekcie výbuchu, aby sa zabránilo výbuchu, je len asi 60 ms. Veµmi intenzívne potlaèenie generovanej explózie bráni vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda uvoµnenia výbuchuKlesá na pou¾itie v¹etkých druhov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré zavádzajú výbu¹ný tlak z chráneného jedla vonku. Týmto postupom bude tlak, ktorý je v chránenom zariadení, minimalizovaný na neohrozujúcu cenu. Pou¾ívame iné typy technických membrán: okrúhlé alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, vybavené snímaèom preru¹enia alebo nie, vyrobené z uhlíkovej alebo kyselinovej odolnosti. Odporúèa sa nasmerova» zlo¾itú zónu v zónach vedµa membrány z výletu na úroveò plameòa výbuchu vedeného smerom von.

Okrem toho, vyu¾ívanie zraniteµných oblastí výbuchu na konci konkrétnom zariadení, celé odvetvie a jeho komponenty sú upravené v takej povahy, ¾e neboli jedinou príèinou zdrojom zapálenia prachu.