Odstraoovanie prachu z dreva

Odsávacie systémy sa pou¾ívajú prakticky v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchými prachmi s extrémne jemnými èasticami. Technologické odstraòovanie prachu tohto druhu sa vyu¾íva predov¹etkým v oblastiach energetiky, keramiky, zvárania, kovov, dreva, farmaceutík a potravín. Najèastej¹ie nasmerovaný nástroj na odsávanie prachu je tzv.

Nápojmi z hlavných problémov, ktoré mo¾no nájs» v ekonomických bodoch, je opelenie, ku ktorému dochádza pri ka¾dom type výrobného procesu.Toto opelenie prichádza predov¹etkým do produktu obrábania rôznych materiálov alebo pri odlievaní alebo prená¹aní sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, vytvorený prach je mimoriadne negatívny nápad pre µudské zdravie. Èím je prach ni¾¹í, tým je jeho ¹kodlivos» priaznivej¹ia. Niektorý peµ je toxický a dokonca karcinogénny.Dnes nie je známe, ¾e dôle¾ité opelenie zamestnaneckej izby mô¾e ¾i» aj v prípade zdravotných problémov, ako aj profesionálnych vád. Z tohto dôvodu sa vylúèi toµko prachu.

Aby boli systémy odsávania prachu funkèné, mal by sa pou¾íva» lokálny odsávaè. Zameriavajú sa predov¹etkým na samonosné ramená, odsávaèe alebo domáce kukly, ktoré sú umiestnené v blízkosti zdroja emisií zneèis»ujúcich látok.

Pravidelne by sa malo zabezpeèi» odstránenie akéhokoµvek nahromadeného nahromadeného prachu. Táto èinnos» pomáha zabráni» usadzovaniu prachu a opätovnému zaprá¹eniu prachu. Keï sa prachová vrstva prevezme hlavne na podlahu vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e hromadenie prachu okolo zariadenia predstavuje veµké riziko.Zvlá¹» hodnotné je, ¾e systém zberu prachu by v ¾iadnom prípade nemal hromadi» elektrostatické náboje, preto¾e by mohol spôsobi» iskru a v dôsledku toho po¾iar.

Okrem toho by mal ma» v kon¹trukcii tesné spojenie. Malo by by» známe, ¾e v¹etky úniky spôsobujú, ¾e rebrá sa dostanú na vonkaj¹iu stranu a to, èo ide dovnútra, zni¾uje úèinnos» odpra¹ovania.