Obchod s masom

Denta Seal

Prevádzka mäsiarstva je typom práce, ktorá si vy¾aduje osobitnú starostlivos» pri skladovaní sortimentu a navy¹e ¹peciálne vybavenie, preto¾e èerstvé mäso a klobásy mô¾u µahko strati» svoje chu»ové výhody a znehodnoti» ich.

Normálne vybavenie mäsiarstva je chladiace pult, krájaè, mäsiarsky blok s vysokým no¾om a hmotnos»ou.Chladiaci pult poskytuje produkty s dlhou svie¾os»ou a zároveò vystavuje výrobok tak, ¾e sa dobre predáva. Mal by pou¾íva» veµkú veµkos», aby zobrazovaný tovar dával zmysel pre top a veµký rozsah, a spoloène vám umo¾nili voµne identifikova» produkty, èíta» ich definície a hodnoty. Vynikajúcim rie¹ením je aj vrátenie zlo¾enia, dokonca aj skrátených daných výrobkov. Mäso a èerstvé mäso by sa mali umiestni» do protiµahlých pultov alebo zreteµne od seba oddeli» ¹peciálnou prieèkou. Chladiarenské prevádzky tie¾ pou¾ívajú chladiace vitríny, ktoré umo¾òujú zobrazenie materiálov vo zvislej polohe, napr. Zavesenie sluèiek. Krájaè umo¾òuje zákazníkom nakupova» údené mäsové výrobky v hrúbke rezov, ktoré uviedli, èo je ¹tandard v poslednom èase.

Dobrým programom je viac vybavenia mäsiarstva do mlynèeka na mäso, navy¹e ho ocenia mnohí zákazníci, pre ktorých nie je zlo¾enie mletého mäsa zanedbateµné. Váha by mala by» zrejmá a mala by ma» veµký displej, aby si zákazník mohol zobrazi» aj svoju indikáciu.

Dôle¾itou témou je zadná kancelária obchodu, ktorá sa skladá z mraznièiek a chladiarní s obvyklou nízkou teplotou, kde sa skladujú zásoby. Súèasná expozícia v¹etkého majetku je zlá. Rovnako ako v ka¾dom maloobchodnom obchode, budete potrebova» ïal¹ie registraèné nehnuteµnosti ako záznam o predaji.Zariadenie mäsiarstva by malo vytvori» jednoduchú formu v jednoduchom merítku, vyrobenú z predmetov náchylných na èistenie, na ktorých nebudú rás» baktérie a baktérie, ako napríklad nerezová oceµ, tvrdené sklo. Dôle¾ité sú aj nízke náklady na údr¾bu a spoµahlivos» zariadení - stojí za to investova» do znaèkových zariadení, preto¾e dlhodobé zlyhanie mô¾e vystavi» majiteµa obchodu veµkým stratám.