Nerezovy krajae

Navy¹e, v domácnostiach je èasto potrebné zní¾i» nieèo na jednoduché, tenké plátky. Hovorí predov¹etkým o mäse, syroch a chlebe, ale je mo¾né, ¾e krájaè sa pou¾íva aj na ïal¹ie úèely, pre model na rezanie zeleniny alebo ovocia, keï ich chceme vo forme tenkých plátkov.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil - Efektívne riešenie pre vypadávanie vlasov, aby váš účes svieži a krásny!

V súlade s tým, èo musím rozreza» na krájaè, je vybavený ¹peciálnym kotúèom - dobrý alebo zúbkovaný. Zúbkovaný je urèený na rezanie chleba, ktorý vám umo¾òuje µahko "uhryznú»" vo svojej podobe a aplikuje aj plátky, a to aj pri rezaní jemného, èerstvého chleba. Pri zmenách, ak potrebujete mäso alebo syry, nás chce predov¹etkým na malých, dokonca aj na plátkoch, ktoré sa rotujú efektívne a bez zvlá¹tneho úsilia. Nakoniec pou¾ívame krájaè s µahkým, ale veµmi nebezpeèným okrajom, ktorý dokonale zvládne zdravé, veµmi priateµské studené mäso a syry.

Krájaè 310P Maga je jednoduchý stroj pre rezanie, odporúèa najmä pre domácnosti a obchody stravovanie. Je propagovaný výrobcom kvôli jeho veµkej sile a µahkosti pou¾itia. So v¹etkými týmito výhodami, úvodné ¹kolenie v oblasti dôvery a bezpeènosti pri práci, mô¾e zauja» pozíciu krájaèe a poskytnú» na¹im pou¾ívateµom údeniny a syry, nakrájame na jemné plátky. Krájaèe silná kvalitná umo¾ní uzavrie» dohodu s obrovskou dávkou krájanie mäsa a syry s minimálnym vecí a odolnosti pracovníka. Taký krájaè v kompozícii mô¾e výrazne u¹etri» èas, ktorý potom bol pou¾itý pre rezanie predmetov na plátky. Okrem toho je rozsah frézy s nastaviteµnou hrúbkou rezu, aby odkroiæ hrúbke rovnajúcej sa plátok alebo zní¾i» ¹unku na tenké, takmer priehµadné plátky, keï tento je prinútený k úspechu modelu v surovej ¹unky, ktoré sa konzumujú iba nakrájané hrubý papier.