Nebezpeeenstva ktore ohrozuju eloveka v dosledku masovych pohybov

Sme v poriadku, keï sú na nás prakticky vo v¹etkých etapách ulo¾ené rôzne nebezpeèenstvá. Èasto sa stalo, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. Bolo by preto spôsobené vybuchnutím kotla, èo na¹»astie viedlo k nákladným opravám. Dnes som si vedomá toho, ¾e v tomto mô¾ete µahko strati» ¾ivot, hoci niektorí z jeho hostí si to neuvedomujú.

K dispozícii sú také veci ako klapky alebo poistné ventily. Existuje teda spôsob ventilu, ktorý sa predpokladá automaticky, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takých kon¹trukèných prvkov ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. To bolo prvýkrát pou¾ité v tomto sedemnástom storoèí v extrémne zaujímavé zariadenie, ktoré bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, v¹imneme si, ¾e existuje dos» krehká doska, ktorá je znièená, keï plyn prechádza prípustným tlakom.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol nápoj z ventilov peèený. Èasto to bolo nevedomky úètované zákazníkom zariadenia. A dva základné ventily, najèastej¹ie namontované na druhom konci daného zariadenia, sa zaèali pou¾íva» veµmi rýchlo.Tieto ventily sa be¾ne pou¾ívajú v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý viedol v procese jazdy vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, èo dokonca mô¾e vies» k smrti v¹etkých cestujúcich.Dúfam, ¾e mám záujem èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si tento èlánok preèítal, má pravdepodobne vedomos» o tom, ako mimoriadne dôle¾ité tieto mechanizmy hrajú v dne¹nom svete a priemysle.