Nakup pokladne 2015 a daoove odpoeitateune naklady

V roku 2015 sa vïaka ministerstvu financií zní¾il poèet daòovníkov vyu¾ívajúcich fotografie z povinnosti registrova» predaj s pou¾itím záznamových zariadení. Vyzýva pokladnicu alebo daòovú tlaè potrebný nákup pre takmer v¹etkých, ktorí prevádzkujú obchodnú kampaò.

Niekoµko rokov sa v nariadeniach postupne zavádzajú zmeny, v roku 2016 sa niè nezmenilo v poslednom bode, ale hranica 20 000 tisíc, èo uµahèuje povinnos» vlastni» takéto zariadenia, dokonca aj malí maloobchodníci prechádzajú pomerne rýchlo.Èo si vybra», ktoré zariadenie bude ma» skvelé skúsenosti v poµskej spoloènosti? Aký je rozdiel medzi tlaèiaròou a pokladòou?Pokladòa je zariadenie na maloobchodný predaj, ktorého úèelom je podpori» fi¹kálne príjmy. Èasto sa pou¾íva v malých a stredných predajniach, ale zároveò bude fungova» aj v dlhých in¹titúciách. Existujú samozrejme aj iné typy týchto strojov, napríklad prenosné (pracujúce na batériách, ktoré sú platné v prostredí, kde sa nachádzajú priestory v dodávke elektriny, a to aj v prospech µudí, ktorí èasto riadia svoju vlastnú obchodnú úlohu v budove zákazníka. Takáto ¹kola mô¾e zahàòa» rôzne typy poskytovateµov slu¾ieb, ako sú opraváreò, predajcovia z domu do domu a dokonca aj právnici. Výhodou registraèných pokladníc sú ni¾¹ie nákupné náklady ako tlaèiarne, a naozaj, ¾e na prevádzkovanie je potrebný iba predajca.Fiskálna tlaèiareò Novitus sa pou¾íva na zaznamenávanie výnosov z transakcií a príjmov. Av¹ak zásadný rozdiel pri poslednom sèítaní, ¾e sa nemô¾e kona» samostatne, musí spolupracova» s poèítaèovým programom, ktorý má dobré predaja. S vysvetlenie pou¾ívajú preva¾ne rovnaké zariadenia majú oveµa bohatú základòu, zatiaµ èo na trhu je u¾ vybavená poèítaèmi vybavenými predaja softvéru, napr. Vystavenie faktúr s DPH. Pripojenie tlaèiarne dáva nielen ponúka» tlaè úètenky alebo faktúry, ale tie¾ umo¾òuje automatické spotrebný tovar (teraz v rámci vydávania potvrdení. Ïal¹ie výhody tohto zariadenia, ktoré pou¾íva ¹ancu kontrolova» tvary skladovanie tovaru (predaji v rámci programu, a pou¾itia rôznych zliav, napríklad. "Kúpi» dva za cenu jedného." Nevýhody tlaèiarní, samozrejme, vysoká obstarávacia cena a po¾aduje zhodu s poèítaèom.