Lekarske prehliadky skladateua

Sexuológ - prvý vzhµad vo svojej kancelárii sa zvyèajne skladá zo stresujúcej udalosti, ale odlo¾enie rozhodnutia o náv¹teve spôsobuje smrteµné následky. Veµa µudí trpí poruchou spojenou s sexuálnym zdr¾aním pri radách lekárov, èasto sa oneskoruje od posledného aj veµa rokov. To nie je zdravé rie¹enie, preto¾e nielen¾e problém nevyrie¹i, tak¾e v chuti mô¾e vystupòova» eskaláciu dysfunkcie. V oblasti sexológie sa preto vyberajú v¹etky aspekty súvisiace s fyzickou sexualitou zamestnanca, ale predmetná oblas» sa zaoberá aj zále¾itos»ami týkajúcimi sa µudskej du¹e a emocionality. Sexológovia vo veµkom meste (napríklad v Krakove sú k dispozícii takmer ruène, v¹etko, èo musíte urobi», je hµadanie jazyka vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi sexuálnej orientácii alebo identity alebo boje spojené s jej pomocou z èasti sociálneho prostredia sú najèastej¹ie starosti pacientov nav¹tevujúcich sexuológov. Nepohodlie spojené s komplikáciami sexuálneho ¾ivota má diametrálny vplyv na èastú existenciu, tak¾e nesmieme podceòova» príznaky, ktoré sú znepokojujúce.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v médiách sa skupina µudí stále hanbí otvorene hovori» o skutoènostiach spojených s na¹ou sexualitou. V tomto ohµade mnohí µudia mlèky reagujú na zaèiatku mnohých klamov, skreslení, stereotypov a mylných predstáv týkajúcich sa sexu a sexuality. Stretnutie so sexuálnym lekárom teda ukazuje mo¾nos» èeli» najsilnej¹ím poµským problémom a umo¾òuje ich priaznivé rie¹enie. Bez dôvodov na základnú ¹pecializáciu daného sexuologa (alebo toho istého psychiatra, gynekológa alebo internistu pred iniciaènou náv¹tevou musíte psychologicky ukonèi» podrobný rozhovor. Jeho motívom je mo¾ná najuniverzálnej¹ie chápanie subjektu, ktorý nás znepokojuje, berúc do úvahy v¹etky biologické, medicínske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexológ by mal klás» otázky týkajúce sa zdravotného stavu, psychologického blahobytu, starých a súèasných osobných vz»ahov, fyzickej orientácie a rodovej identifikácie, pohlavného vývoja, pohlavia a predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti.

Mali by ste si uvedomi», ¾e ako pacient máte povinnos» po¾adova» sexuológ dodr¾iavanie svojich sexuálnych práv, alebo oèakáva» od lekára: porozumenie, sympatické nakladanie s osobnými kultúry, nestrannos» výhµadu, preberacie hlavami a sexuálnej identity, re¹pektova» medze intimity psychomotorické a udeli» vám k dispozícii informácie. V ïal¹ej fáze diagnostiky sexuológ nasledujúci problém bude objavova» somatické vytvorený profesionálom zo súvisiacich odboroch (napr. Úspech svadobné gynekológ alebo urológ úspech u mu¾ov, aj keï je to mo¾né a psychologické vy¹etrenie, vhodné doplni» dotazník alebo test. Seksuolog mô¾e tie¾ odkazova» navrhnú» praktizovanie hormonálne a biochemické vy¹etrenia krvi, meranie glukózy a cholesterolu, alebo estrogénu alebo progesterónu a testosterónu. Musíme si uvedomi», ¾e sexuálne tú¾by idú do skupín fyziologických potrieb a ich spokojnos» je jedným z nevyhnutných faktorov, ktoré dávajú zmysel ¾ivota.