Lekara a pokladnice

Povinnos» pou¾íva» finanènú registraènú pokladnicu je veµmi roz¹írená, preto ná¹ sprievodca rozhodne zaujme ¹irokú ¹kálu podnikateµov. Výber pokladnice by sa mal vykona» s veµkou opatrnos»ou, prièom treba venova» pozornos» dôle¾itým parametrom registraèných pokladníc a ich typov. Bohu¾iaµ, je to posledná zrejmá téma. V¹eobecne platí, ¾e pokladòa by mala by» vybraná pre konkrétny typ podnikateµskej práce. Pokladòa, ktorú si vybra»?

Hlavným kritériom pre správny výber registraènej pokladnice je spôsob vedenia ekonomickej kampane, pre ktorú je nákup vybavenia nevyhnutný. Mô¾eme ¹íri» fi¹kálne zariadenia do: registraèných pokladníc, medzi ktorými máme:

registraèné pokladne s jedným sedadlom - sú urèite veµmi be¾nou skupinou registraèných pokladníc, ktoré sú teraz dostupné na trhu. Tieto sumy v poslednom riadku, ¾iadny dôvod na meranie, majú mo¾nos» vyhovie» novým zariadeniam, vrátane váhy, èítaèky èiarových kódov alebo poèítaèa. Mô¾ete si tie¾ kúpi» pravidelnú fi¹kálnu pokladnicu, ktorá nemá urèité zariadenia. Prakticky len málo µudí pripája externé zariadenia do fi¹kálnej meny, aj keï existuje takáto príle¾itos»;

pokladne - najdôle¾itej¹ou skutoènos»ou pokladnice je ich mobilita. Sú vybavené batériou, stabilizáciou kotúèov papiera, èo je ochrana pred valèekmi pohybujúcimi sa poèas sezóny prevodu pokladnice z bytu na význam. Dôle¾itým technickým faktorom prenosných pokladnièiek je skutoènos», ¾e sú obzvlá¹» odolné voèi drsným podmienkam prostredia, teda pre veµké alebo veµmi jednoduché teploty a pln¹iu vlhkos» vzduchu. Klávesnica takýchto pokladní je v¾dy vyrobená zo silikónu alebo gumy, èo znamená, ¾e nie je ¹anca zaplavi» vnútorné systémy, ktoré sú zriadené v takejto pokladnici;

Systémové pokladne - existuje skupina pokladní urèených pre veµké maloobchodné predajne. Mô¾u spolupracova» s poèítaèom a novými pokladnicami. Viac sú kompatibilné s inými zariadeniami, ktoré spôsobujú zrýchlenie slu¾ieb zákazníkom, vrátane váh a èítaèky èiarových kódov. A sú to vlastné peòa¾né zásuvky, ktoré vïaka svojim mnohým priehradkám umo¾òujú vyèisti» bankovky a tie, ktoré uµahèujú lieèenie a predaj peòazí.

poèítaèové pokladne - najnov¹ie pokladnice, ktoré sú kombináciou poèítaèa s fi¹kálnou tlaèiaròou, zdobené v monitore.