Kurz weboveho dizajnu

Dôle¾itou úlohou fiskálnej tlaèiarne elzab je vnímanie údajov o komerènom nákupe. Finanèná tlaèiareò, na rozdiel od pokladnice, v¾dy spolupracuje s externým systémom, to znamená, ¾e neexistuje samostatné jedlo. Tento externý systém pravdepodobne existuje na základe dôkazov poèítaèa vybaveného softvérom urèeným pre konkrétny priemysel.

Komunikácia je navrhnutá na dôkaz pomocou sériového rozhrania RS232. Tento prístup ponúka oveµa viac mo¾ností analyzova» a robi» správy ako priemerná pokladòa. Ïal¹ou výhodou fi¹kálne tlaèiarne sú schopné tlaèi» aj mimo obvyklé potvrdeniek a faktúr. Pripojenie tlaèiarne k poèítaèu zaruèuje a oveµa kompletnej¹iu kontrolu nad vydanými dokumentmi. Tlaèiareò má by» stále farebným TFT displejom. Ako dôkaz veµkosti 4,3 palca. ®e existuje pripojený k krytu alebo externý. Takýto monitor je potom pripojený cez vyhradený kábel, zvyèajne jeden a pol metra dlhý. Na takých wy¶wetlaczu mimo základnom menu, u¾ívateµ mô¾e zobrazi» dôkazy o cene ponúkaného tovaru, existujú propagaèné klipy reklamné in¹titúcii. Tlaèiareò umo¾òuje predaj znaèky s då¾kou znakov, oveµa dôle¾itej¹ie, ne¾ ktoré ponúkajú jednoduché pokladòu, napríklad, mô¾eme vytlaèi» logo v grafickej podobe v záhlaví dobre známej spoloènosti, NIP u¾ívateµa na úèet e¹te ako & nbsp; potvrdeniek èiarové kódy. Tlaèe mô¾u by» natoèené na papieri, a ¹írky papiera je mo¾né prispôsobi» podµa po¾iadaviek zákazníka. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú nahrávanie elektronických kópií na SD karte. Prístup k & nbsp; údajom k zmluve SD mo¾no dosiahnu» z obdobia tlaèiarne alebo poèítaèa. Prístup k informáciám ulo¾eným na SD kartu z poèítaèa prechádza», vykazovanie a skopírova» v¹etky informácie, po¾adované u¾ívateµom. Ako dôkaz je mo¾nos» tlaèe správy o aké materiály vyrobené zmeny v daòových sadzbách. V¹etky tieto zariadenia nemajú pravidelnú daòovú pokladòu.