Kontajner 0 77

Goji cream

Cieµové dávkovaèe sú be¾ne pou¾ívané zariadenia. V závislosti od ich tvaru a charakteru mô¾u by» delegovaní na vykonávanie rôznych úloh.

Bunkový dávkovaè je navrhnutý tak, aby tesne utesòoval prachové nádr¾e, ktoré získavajú pri inom tlaku ako atmosférickom tlaku. Vïaka týmto zariadeniam je mo¾né vyprázdni» nádr¾e bez potreby dekompenzácie. Teplota prachu nemô¾e by» vy¹¹ia ako 200 stupòov Celzia, ale pravdepodobne nie je ¾iadna pochybnos» o agresivnosti prachu.

Princíp fungovania bunkového dávkovaèa je skutoène jednoduchý. Prach z nádr¾e dosiahol podávaè cez vstupný otvor. Potom sa pohybuje v bunkách s krídlami pohybujúceho sa bubna.

Zásobníky pre rotaèné ventily majú polohu v technológii kontinuálne dávkuje sypkých hmôt a v poriadku. Bude poslednej najmä obilia kostola, mlieko, korenie, nové korenie, èierne korenie, cukor, kazeín, soµ, prachovým filtrom a pod. Zásobníky nachádzajú uplatnenie v ktorejkoµvek fáze výroby, a to ako vo veµkosti akciu technologickej linky na balenie produktov v vá¾enie a dávkovanie a pneumatická doprava.

Sú tie¾ be¾ne pou¾ívané ako takzvané uzávery vypínajú pracovné gule rôznych tlakov. Je dôle¾ité ich nastavi» napríklad na výpusti cyklónu, prachový filter alebo su¹ièku. Nájdu a pou¾ívajú pri vyprázdòovaní nádr¾í.

Jeden zo zásuviek zariadení rotaèných podávaèov je schopný ¾i» elektrickou skriòou s menièom. Vïaka tomu je dôle¾ité prispôsobi» úèinnos» dávkovaèa podµa va¹ich potrieb. Zásobníky spåòajú v¹etky hygienické normy a bezpeènostné pravidlá ustanovené zákonom.